Search result for

ชันสูตร

(33 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชันสูตร-, *ชันสูตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชันสูตร[V] investigate, See also: verify, identify, prove, examine, inspect, Syn. พิสูจน์, Example: ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง
ชันสูตรศพ[V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
ชันสูตรพลิกศพ[V] perform autopsy, See also: do postmortem examination, perform postmortem, Example: แพทย์ชันสูตรพลิกศพแล้วพบว่า มีการตายมานานกว่า 6 ชั่วโมง, Thai definition: ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และด้วยสาเหตุใด, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
If we don't figure out what's wrong with her, she's got days, not years.ถ้าเราไม่พยายามชันสูตรโรค อะไรจะเกิดขึ้นกับเธอ เธอมีเวลาเหลือเป็นวันไม่ใช่เป็นปี Lucky Thirteen (2008)
Get the coroner and every officer in a 20-miIe radius here inside the hour;ตามจนท.ชันสูตร ละก็เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในรัศมี 20 ไมล์ ภายในหนึ่งชั่วโมง Changeling (2008)
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ The Happening (2008)
Ah right. This it Pathology Room No. 1.อ่ะ นี่ไง ห้องชันสูตรหมายเลขหนึ่ง Pathology (2008)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
Based on my initial examination, a full autopsy is gonna be necessary.จากการชันสูตรเบื้องต้น คิดว่าต้องชันสูตรอย่างละเอียดอีกที Pathology (2008)
My son's autopsy report said that he'd... that he'd been shot twice.ผลชันสูตรของลูกฉันบอกว่า เขาโดนยิง 2 นัด Greatness Achieved (2008)
They identified a few bodies, but...พวกนั้นชันสูตรศพบางศพ แต่ Boxed In (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
coroner(คอ'ระเนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ., See also: coronership n. ดูcoroner
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
necropsy(เนค'รอพซี) n. การชันสูตรศพ
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top