Search result for

ชักช้า

(46 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชักช้า-, *ชักช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักช้า[V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. โอ้เอ้, ล่าช้า, Example: ช้าถ้าหากเขาชักช้าคงจะส่งงานพิมพ์ไม่ทัน
ชักช้า[ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักช้าว. โอ้เอ้, ล่าช้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What took you so long?ทำไมชักช้านัก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Move!อย่าชักช้าThe Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm sorry I was delayed. I ran into Sister Veronica.ฉันขอโทษฉันมั่วแต่ชักช้า ฉันรีบไปดูซิสเตอร์ เวอร์โรนิก้า Doubt (2008)
Let's go. Stop your dragging. Let's go!เร็วๆ ชักช้าทำบ้าอะไร อย่ายืดยาดทำงาน Public Enemies (2009)
Too slow! What's up?ชักช้าจังเลย มีอะไรบ้าง Better Call Saul (2009)
Aro sent me to see what was taking so long.อาโร ส่งฉันมาดูว่าทำไมชักช้ากันนัก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Tell Jackson I'm sorry it took me so long.ฝากขอโทษแจ๊คสันด้วยนะครับที่ผมชักช้า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Jean, you know how this works, open the door.เร็วซิ จีน อย่ามัวชักช้าซิ เปิดประตูนะ Harry Brown (2009)
If I keep delaying, Obi-Wan will send a clone squad out to find me.ถ้าข้ายังชักช้า มีหวังโอบีวันส่งโคลนมาตามข้าแน่ Senate Spy (2009)
I just don't know what's taking Daniel so long.แค่ไม่รู้ทำไมแดเนียลถึงได้ชักช้านัก Bride Wars (2009)
Which is why we need Luther in custody without delay.ซึ่งนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องจับกุมตัวลูเธอร์ โดยไม่ชักช้า Episode #1.6 (2010)
Just slow.แค่ชักช้า Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearish[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy
behindhand[ADJ] ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
costive[ADJ] ชักช้า, See also: รีๆ รอๆ, Syn. hesitant
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dawdle[VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
fiddle-faddle[VI] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย
hang behind[PHRV] ตามไม่ทัน, See also: ชักช้าที่จะเข้าร่วม
laggard[ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lob[VI] ชักช้างุ่มง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top