Search result for

ชักช้า

(46 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชักช้า-, *ชักช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักช้า    [V] delay, See also: be slow, hesitate, tarry, Syn. โอ้เอ้, ล่าช้า, Example: ช้าถ้าหากเขาชักช้าคงจะส่งงานพิมพ์ไม่ทัน
ชักช้า    [ADV] slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักช้าว. โอ้เอ้, ล่าช้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Are made. - At once, without delay.ในครั้งเดียวโดยไม่ชักช้า แหวน Help! (1965)
If you delay, I will put you out.หากคุณชักช้า\ ผมจะพาคุณออกไปเอง Wuthering Heights (1992)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- On business that cannot be delayed. - Good God!-ในเรื่องที่ไม่อาจชักช้าได้ ฉันไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย Episode #1.5 (1995)
When he comes over, do it. Don't hesitate.เมื่อเขามาตรงนี้ ทำมันอย่าชักช้า eXistenZ (1999)
I'm not rushing. You're the one who's stalling.เห็นเธอมัวแต่ชักช้า... Il Mare (2000)
We're a bit behind schedule. Best be off.เราชักช้าเสียเวลาแล้วละ ไปกันดีกว่า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Come on! Step on the accelerator!เร็วเข้าหน่อยซิ มัวชักช้าอะไรอยู่ เหยียบมันให้เต็มสตรีมไปเลย Crazy First Love (2003)
We've got nothing to lose haven't we?ถ้าขืนยังชักช้ารออีกวันเดียวเราได้แทะศพกินกันแน่ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
He's too slow.เขาเป็นคนชักช้า Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
[Natives cheering]เร็วเข้า! เร็วเข้า! อย่ามัวชักช้าKing Kong (2005)
Quick quick, don't be late, and you will be late.ชิโย พัมคิน เร็วๆ อย่าชักช้า และเธอด้วย Memoirs of a Geisha (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearish    [ADJ] งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy
behindhand    [ADJ] ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
costive    [ADJ] ชักช้า, See also: รีๆ รอๆ, Syn. hesitant
dally    [VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally    [VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dawdle    [VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
fiddle-faddle    [VI] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย
hang behind    [PHRV] ตามไม่ทัน, See also: ชักช้าที่จะเข้าร่วม
laggard    [ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lob    [VI] ชักช้างุ่มง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift,fast,soon,prompt
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top