Search result for

ชะลอ

(33 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะลอ-, *ชะลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะลอ[V] slow down/up, See also: put off, postpone, retard, Ant. ไว, Example: ในขณะที่การลงทุนลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ช้าลง, ลดความไวลง
ชะลอ[V] retard, See also: slow down, Ant. เร่ง, Example: การออกกำลังกายในวัยสูงอายุเป็นการออกกำลังกายเพื่อชะลอความชรา, Thai definition: ทำให้ช้าลง, ทำให้ช้าลงเพื่อรอ
ชะลอ[N] round bamboo basket, See also: a kid of bamboo basket, Example: พ่อเดินทางมาจากต่างจังหวัด หิ้วชะลอมใส่ผลไม้มาฝากผมเยอะแยะ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานชนิดหนึ่ง สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่างๆ สำหรับใส่สิ่งของ
ชะลอรถ[V] slow up a car, See also: make a car slower, Example: เขาชะลอรถตอนผ่านหน้าบ้าน
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะลอก. อาการที่ลากเลื่อนสิ่งของที่หนักให้ค่อย ๆ เคลื่อนไปจากที่, พยุงไว้, ประคองไว้, ค่อย ๆ ประคองไป, เช่น ชะลอต้นไม้ใหญ่มาปลูก, ค่อย ๆ พยุงขึ้นให้ตรง เช่น สุครีพชะลอเขาไกรลาศ
ชะลอทำให้ช้าลง, ทำให้ช้าลงเพื่อรอ เช่น ชะลอเวลา ชะลอการเกิด.
ชะลอน. เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่าง ๆ สำหรับใส่สิ่งของ, อีสานเรียก กะลอม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epiphyseal Staplingชะลอการเจริญเติบโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย Portrait of a Beauty (2008)
Don't slow down. that light will change.ไม่ต้องชะลอฮะ ไฟจะเขียวเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Business here has been slow since then.ธุรกิจที่นี่มันชะลอตัวมานาน Heartbreak Library (2008)
I got it.โอเค ตอนนี้ค่อยๆชะลอ Down (2009)
Has he? Good. Good.ค่อยๆและชะลอ เก่งมาก Down (2009)
All right. We'll get this. I promise.ค่อยๆชะลอนิดหน่อย Down (2009)
You know, things like "cash-poor" and "leveraged" "quarterly decline," yadda, yadda, yadda.อย่างเช่น เงินเหลือน้อยลงและอำนาจเพิ่มผลทางการเงิน และไตรมาสทางการเงินชะลอลดลง" Peekaboo (2009)
-Just keep cool. Don't slow down.-ใจเย็นก่อน อย่าชะลอรถนะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Well, that should slow down the DA.นั่นเป็นการชะลอกับอัยการเขต Fa Guan (2009)
Or maybe it's just a matter of slowing down the download so it can be cut off.หรืออาจจะเป็นเพียงเรื่องของการชะลอตัวลงดาวน์โหลด ดังนั้นจึงสามารถตัด Justice (2009)
Is there any way to slow the Destiny down?ต้องมีหนทางอื่นที่จะชะลอยานเดสทินี่ได้ ? Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ชะลอการลงโทษ[v. exp.] (chalø kān longthōt) EN: reprieve   
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down   FR: ralentir
ชะลอ[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower   FR: faire ralentir un véhicule

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrest[VT] หยุด, See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า, Syn. stop, restrain, check

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank

English-Thai: Nontri Dictionary
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top