Search result for

ชอบใจ

(20 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบใจ-, *ชอบใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบใจ[V] content, See also: be gratified, be pleased, be satisfied, Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ, Example: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบใจก. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You read something in one of those files you didn't like, and so you came back and killed Dr. Marsh.เธออ่านอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบใจในไฟล์นั่น ทำให้กลับมาแล้วฆ่า ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
She gets pleasure out of this.ท่าทางเธอจะชอบใจนะ Babylon A.D. (2008)
I spoke to a man at the airline, and he seemed pretty annoyed by this theory.ฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสายการบิน,และ ดูเขาไม่ค่อยชอบใจกับทฤษฏีนี้นัก Passengers (2008)
You don't like it, there's the complaint box.ถ้าไม่ชอบใจก็นั่น กล่องรับความคิดเห็น Death Race (2008)
Your grandfather wouldn't be happy if you left with a witch.ปู่ของเธอคงไม่ชอบใจแน่ ถ้าเธอทิ้งที่นี่ไปกับพ่อมด ใช่มั้ย? 24: Redemption (2008)
They're not gonna be happy you've dropped out of school.พวกเขาต้องไม่ชอบใจที่หลานออกมาจากมหาลัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I'm glad you're impressed.พ่อดีใจที่ลูกชอบใจนะ Taken (2008)
Madiba doesn't like it if you don't smile when you push people away.มาดิบ้า ไม่ชอบใจแน่ๆ.. ถ้าคุณไม่ยิ้มไปด้วย ตอนที่ผลักคนออกไป Invictus (2009)
The All Blacks won't like that.พวกออลแบล็คไม่ชอบใจแน่.. Invictus (2009)
And if Jennifer doesn't like it, she can blow me.และถ้าเจนนิเฟอร์ไม่ชอบใจเธอคงระเบิดใส่หนูแน่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Thank you! My aunt will really appreciate it.ขอบคุณมากค่ะ คุณน้าฉันคงจะชอบใจมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
And what really set it off was when he insulted me about my, you know- all my personology books.ปรากฏว่าเขาไม่ชอบใจ และที่ทำให้แย่สุด ๆ คือ ตอนเขาดูถูกฉันเกี่ยวกับ The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tickle someone to death[IDM] ขำมาก, See also: ชอบใจมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน

English-Thai: Nontri Dictionary
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top