Search result for

ชอบกล

(27 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบกล-, *ชอบกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบกล[ADJ] strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai definition: แปลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบกลว. ต้องด้วยชั้นเชิง, เข้าที, น่าคิด, เช่น อนึ่งซึ่งจะตั้งค่ายอยู่นี้ก็ไม่ชอบกล หาเป็นที่ชัยภูมิไม่ จำจะยกถอยไปตั้งอยู่ ณ เมืองตะเกิงจึงจะทำถนัด (ราชาธิราช)
ชอบกลแปลกผิดปรกติ เช่น คนข้างหลังลาดเลาเป็นเจ้าชู้ ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา (สังข์ทอง), หน้าตาชอบกล ท่าทางชอบกล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's out of my mind now?ฉันชอบกลมๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
OK? Her favorites are orchids. White.เธอชอบกล้วยไม้สีขาว ชอบกินมื้อเช้าบนเตียง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I hate plantains, you know that. I try your chili burger.คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบกล้วย Scylla (2008)
It all seem so whimsical!ก็มันดูชอบกลมั้ยล่ะ Agora (2009)
I don't know, but I don't like it.ไม่รู้สิ แต่รู้สึกแปลก ๆ ชอบกล [Rec] 2 (2009)
Love the smell of Burbank in the morning!ฉันละชอบกลิ่นของเบอร์แบงค์ ในตอนเช้าซะจริงๆ Chuck Versus the Predator (2009)
You don't like drums?ไม่ชอบกลองเหรอ? Hard-Hearted Hannah (2009)
Maybe she just doesn't like the group. Are you all that stupid?- หรือว่าเธอไม่ชอบกลุ่มเรา The Rhodes Not Taken (2009)
I really like this verse.หนูชอบกลอนบทนี้จัง Episode #1.22 (2009)
I love the smell of nail polish in the morning.ฉันชอบกลิ่นยาทาเล็บตอนเช้าจัง Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If it were real, it'd be pretty disgusting.ถ้ามันเป็นจริงล่ะก็ มันก็น่าขยะแขยงชอบกล The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fey[ADJ] แปลกๆ, See also: ชอบกล, Syn. whimsical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว,หน้างอ,บิด,งอ,บิดเบี้ยว,อ้อมค้อม,คดเคี้ยว,ตรงข้าม,ผิดปกติ,ชอบกล,หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew,distorted,ironic

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top