Search result for

ชรา

(57 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชรา-, *ชรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชรา    [V] old, See also: aged, senile, Syn. แก่, หง่อม, เฒ่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชรา(ชะ-) ว. แก่ด้วยอายุ, ชำรุดทรุดโทรม.
ชรากากี(ชะ-) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง.
ชราธรรมว. มีชราเป็นธรรมดา, มีความแก่ความชำรุดทรุดโทรมเป็นธรรมดา.
ชรา(ชะราบ) ก. ทราบ.
ชราบชรับ(ชะราบชะรับ) ก. ซึมซาบ.
ชราภาพน. ความแก่ด้วยอายุ, ความชำรุดทรุดโทรม, เช่น อันทุพพลชรา ภาพแล้ว (โลกนิติ).
ชรายุ(ชะรา-) น. คราบงู, รกที่ห่อหุ้มลูกคนหรือลูกสัตว์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senileชรา, เกี่ยวกับวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senilityชราภาพ, วัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gerontologyชราภาพวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gerocomia; gerocomyชราวัยบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerocomy; gerocomiaชราวัยบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gereology; geraeology; geratology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geraeology; geratology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geratology; geraeology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gerontology; geraeology; geratology; gereologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว The Great Dictator (1940)
I asked whose house it was, and the old lady said, "That's Manderley. "เเล้วฉันก็ถามว่าบ้านนี้เป็นของใคร หญิงชราตอบว่า "นั่นคือเเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)
- The old man is inside.- ชายชราคนหนึ่งที่อยู่ภายใน 12 Angry Men (1957)
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
Called the police. They found the old man with the knife in his chest.เรียกตำรวจ พวกเขาพบว่าชายชราด้วยมีดเข้าที่หน้าอกของเขา 12 Angry Men (1957)
What about the switch knife they found in the old man's chest?สิ่งที่เกี่ยวกับมีดสวิทช์ที่พวกเขาพบในหน้าอกของชายชรา12 Angry Men (1957)
I mean, that thing with the old man, that was pretty unexpected.ผมหมายถึงสิ่งที่มีชายชราคนนั้นที่เป็นคนน่ารักที่ไม่คาดคิด 12 Angry Men (1957)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
The old man in the apartment downstairs.ชายชราคนหนึ่งในพาร์ทเมนท์ชั้นล่าง 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile   FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senescence    [N] ชราภาพ, See also: ความชรา, Syn. senility
senile    [ADJ] แก่, See also: ชรา, สูงอายุ, Syn. aged, declining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
decrepit(ดิเครพ'พิท) adj. อ่อนกำลังด้วยวัยชรา,ชรา,แก่ตัว,เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, Syn. feeble
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
gammer(แกม'เมอะ) n. หญิงชรา
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
decrepit(adj) หมดกำลังวังชา,อ่อนเปลี้ย,เสื่อม,ไม่มีแรง,ชรา
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Amp[แอ๋ม] (n ) ชราแล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top