Search result for

ชมเชย

(40 entries)
(0.1594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชมเชย-, *ชมเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชมเชยก. ยกย่อง, สรรเสริญ
ชมเชยแสดงกิริยาเสน่หา เช่น จักปราไสสอง ทรามรัก เล็งพระภักตร์แล้วชมเชย (ม. คำหลวง หิมพานต์).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My compliments.ฉันชมเชย The Godfather (1972)
My compliments.ช่างน่าชมเชยSuspiria (1977)
I don't know how you did it, but I approve.ฉันไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไง แต่ต้องขอชมเชย The Lawnmower Man (1992)
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี Squeeze (1993)
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ Infernal Affairs (2002)
My compliments to the villagers for their hospitality.ฝากชมเชยไปยังหมู่บ้านด้วย.. ที่ให้การต้อนรับเราอย่างดี The Great Raid (2005)
I flatter myself that any young lady would be happy to be the mistress of such a house.ผมขอชมเชยตนเอง ว่าหญิงสาวทุกคนต้องมีความสุขมาก ที่ได้เป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ Pride & Prejudice (2005)
Yeah, it's a really good thing you found this.ใช่ มันช่างเป็นเรื่องที่น่าชมเชย ที่คุณอ่านน้ำเสียงผมออก The Fog (2005)
And if he praises you, say,และถ้าพระราชาชมเชยเจ้า ให้พูดว่า The King and the Clown (2005)
NAVSAT lost him crossing the border, but we did get a consolation prize.ดาวเทียมคลาดกับเค้าที่ชายแดน แต่เราก็ได้รางวัลชมเชยมาแทน X-Men: The Last Stand (2006)
- It's not a compliment.มันไม่ได้เป็นคำชมเชย Ice Age: The Meltdown (2006)
The whole creepy elfin thing was a compliment, I swear!เรื่องทั้งหมดนั้น เป็นแค่คำชมเชย, ผมสาบานได้! Chuck Versus the Break-Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build up[PHRV] ยกย่อง (มักเกินจริง), See also: ชมเชย
commend for[PHRV] ชมเชยในเรื่อง, See also: ยกย่องในเรื่อง, Syn. recommend for
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
stroke[VT] ชมเชย, See also: กล่าวชมเชย, ให้กำลังใจ, Syn. compliment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top