Search result for

ชดเชย

(52 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชดเชย-, *ชดเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชดเชย[V] make up, Syn. ชดใช้, ทดแทน, Example: อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
ชดเชย[V] compensate, See also: make reparations, reimburse, pay for, repay, remunerate, Syn. ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน, Example: บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
ชดเชย[ADJ] compensated, See also: remunerated, Syn. ตอบแทน, Example: บริษัทได้ลดพนักงานแล้ว 500 คน โดยให้รับเงินชดเชยตามอายุงาน
ชดเชย[V] make up, See also: recover, redeem, Syn. ทดแทน, ชดใช้, Example: เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชดเชยก. ใช้แทนสิ่งที่เสียไป, เพิ่มเติม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But her eyes suck. That lobe should be compensating.แต่ตาเธอห่วย เรื่องนั้นต้องได้รับการชดเชย Not Cancer (2008)
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
The balance of the world had to be repaid.สมดุลแห่งจักรวาล จำเป็นต้องมีการชดเชย Excalibur (2008)
That poor child painted thousands of pictures for her dead brotherทั้งหมดที่นางทำไป ก็เพื่อชดเชยการตายของพี่ชาย Portrait of a Beauty (2008)
Took some makeup lessons and pickup lessons,ต้องเรียนชดเชยและไล่เก็บตกบทเรียนที่ไม่ได้เรียน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
We'll make up for it by tomorrow.เราจะชดเชยให้ทันวันพรุ่งนี้ The Lazarus Project (2008)
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย Episode #1.8 (2008)
He might even give you a huge amount of compensation because of this.เขาอาจจะให้เงินชดเชยก้อนใหญ่กับคุณ เพราะเรื่องนี้ก็ได้ Episode #1.9 (2008)
Moreover, I did not save your daughter because I wanted compensation.ยิ่งกว่านั้น, ผมไม่ได้ช่วยลูกสาวท่าน เพราะต้องการเงินชดเชยEpisode #1.9 (2008)
I hope you gentlemen of the press will give as much space to the good things we do as the mistakes that are made on rare occasions;ผมหวังว่าท่านสุภาพบุรุษทุกท่านจะให้ โอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่ดี เพื่อชดเชยความผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก Changeling (2008)
Perhaps I was overcompensating for the fact that you never took an interest in his life.ฉันต้องดูแลเขาเยอะ ชดเชยที่คุณไม่เคยสนใจชีวิตลูกเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer

English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atone[VI] ไถ่โทษ, See also: ชดเชย, แก้ไข, ใช้โทษ, ชดใช้
atone for[PHRV] ชดใช้เรื่อง, See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
commute[VI] ชดเชย, See also: ทดแทน, Syn. compensate, make up
compensate[VI] ชดเชย
compensate[VT] ชดเชย, Syn. recompense, pay
countervail[VT] ชดเชย, Syn. compensate, make up for
compensate for[PHRV] ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
eke out[PHRV] ชดเชยให้, See also: เพิ่มให้, Syn. scratch out
make amends for[IDM] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. make to
make good[PHRV] ใช้หนี้, See also: ชดเชย (เงิน, เวลา), Syn. make up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
compensable(คัมเพน'ซะเบิล) adj. ควรได้รับการชดเชยหรือตอบแทน
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
offset(vt) ชดเชย,ตอบแทน,ตอบโต้,วางเคียงกัน
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
補填[ほてん, hoten] (n) ชดเชย, See also: S. 補充,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
補う[おぎなう, oginau] Thai: ชดเชย English: to compensate for

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top