Search result for

ฉ้อโกง

(42 entries)
(0.3385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉ้อโกง-, *ฉ้อโกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ้อโกง    [V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อโกง    [ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม Clue (1985)
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง Dasepo Naughty Girls (2006)
Yeah,frickin' dirty cop on the take.ใช่ ตำรวจเลวฉ้อโกง Fever (2007)
It's fraud.มันเป็นการฉ้อโกงนะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Others lie, cheat and get elected.อีกหลาย ๆ คนโกหก และฉ้อโกง แต่ก็ยังได้รับเลือก Saw IV (2007)
FRAUDฉ้อโกง Chuck Versus the DeLorean (2008)
Agent Walker, we're sending a unit to your hotel to pick up your father for the previous embezzlement charge at 5:00 today.สายลับวอคเกอร์, เราต้องส่ง หน่วยเราไปที่โรงแรม เพื่อจับพ่อของคุณ ข้อหาฉ้อโกง ในเวลา 5 โมงเย็นวันนี้ Chuck Versus the DeLorean (2008)
I'm in the middle of trying a racketeering case right now.ฉันกำลังทำคดีฉ้อโกงอยู่ตอนนี้ Sí se puede (2008)
The merchant inside has already filed a fraud affidavit regarding Ms. Winston.ผู้ค้าด้านในได้เคยแจ้งความเกี่ยวกับการฉ้อโกง ของคุณวินส์ตัน ไว้แล้วครับ Bombshell (2008)
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก The Magnificent Archibalds (2008)
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilk    [VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
bilk out of    [PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
bleed white    [PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
con out of    [PHRV] โกงเพื่อให้ได้, See also: ฉ้อโกงเพื่อ, หลอกเอา, Syn. cheat out of
diddle out of    [PHRV] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลอกเอา (เงินหรือของ), Syn. cheat out of
do out of    [PHRV] ฉ้อโกงเพื่อ, See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา, Syn. cheat out of
defraud    [VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอก, Syn. cheat, swindle
diddle    [VT] โกง (คำสแลง), See also: ฉ้อโกง, Syn. decieve, gip, gyp, fleece, swindle
gyp    [VT] ฉ้อโกง, See also: หลอกลวง, โกง, Syn. cheat, deceive
plunder    [VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, ยักยอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on

English-Thai: Nontri Dictionary
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindle(vt) โกง,ฉ้อโกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top