Search result for

ฉ้อฉล

(28 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉ้อฉล-, *ฉ้อฉล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ้อฉล[ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
ฉ้อฉล[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉ้อฉลก. ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
Is it a scam?- นี่เป็นเรื่องฉ้อฉลใช่มั้ย? The Constant Gardener (2005)
Scam?- ฉ้อฉลThe Constant Gardener (2005)
- ...a dirty uniform I gotta deal with first.- เจ้าหน้าที่ฉ้อฉลที่ต้องจัดการก่อน - อะไรนะ Four Brothers (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
No doubt Yun deserves to be punished for corruption.ยุนสมควรรับแล้ว ที่ได้รับโทษเพราะฉ้อฉล The King and the Clown (2005)
The corruption plaguing your court.ว่าการฉ้อฉลทำลายการปกครองของท่าน The King and the Clown (2005)
But what of adultery?หล่อนคือคนฉ้อฉล ในร่างผู้มีสัตย์ 300 (2006)
If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them.ถ้าเขาบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง An Inconvenient Truth (2006)
Your cruel and corrupt relatives have no regard for right and wrong.ญาติผู้ฉ้อฉลและโหดร้ายของเจ้า ไม่คำนึงถึงความถูกผิด Milarepa (2006)
If we were in the army... we'd be expected to kill strangers every day... to profit men who're up to here in corruption.ถ้าเราอยู่ในกองทัพ เราก็ต้องฆ่าคนแปลกหน้าทุกวัน แค่เปลี่ยนมาเป็นพวกที่ฉ้อฉลแค่นั้น Cassandra's Dream (2007)
A fraud.ฉ้อฉล Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham

English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top