Search result for

ฉิบ

(37 entries)
(0.3102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉิบ-, *ฉิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉิบหาย    [ADV] awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)
ฉิบหาย    [V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉิบว. อาการที่หายไปหรือจากไปเร็วเกินคาด.
ฉิบหายก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ป่นปี้, โดยปริยายใช้เป็นคำด่า คำแช่ง หมายความเช่นนั้น.
ฉิบหายว. มาก เช่น เก่งฉิบหาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn.ฉิบหาย Crazy Handful of Nothin' (2008)
Shit.ฉิบหาย Patch Over (2008)
Damn.ฉิบหาย Bit by a Dead Bee (2009)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
Aw, shit! Somebody took this apart.ฉิบหายแล้ว มีคนตัดสายไฟ Day of the Dead (1985)
Holy shit.ฉิบหายแล้ว Day of the Dead (1985)
Oh, shit!บ้าฉิบDay of the Dead (1985)
For the love of God, Johnnie. Bastard!เพื่อเห็นแก่พระเจ้า จอห์นนี่ บ้าฉิบเป๋ง! Night of the Living Dead (1990)
Arse.ฉิบ The Cement Garden (1993)
Holy shit.บ้าฉิบ Léon: The Professional (1994)
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น The Shawshank Redemption (1994)
We seen the guy 15 minutes ago.โลกกลมฉิบเป๋งเพิ่งเจอเมื่อ 1 5 นาทีที่แล้ว Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perish    [VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
pest(เพสทฺ) n. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย,สิ่งที่รบกวนหรือทำลาย,โรคติดต่อที่ทำลาย (โดยเฉพาะกาฬโรค) . -Id. (Pest on (upon) him ปล่อยให้เขาฉิบหาย), Syn. nuisance,pestilence,annoyance,worry
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top