Search result for

ฉับ

(53 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉับ-, *ฉับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉับ, ฉับว. อาการที่พูดหรือฟันเป็นต้นอย่างเร็ว เช่น ฟันฉับ พูดฉับ
ฉับ, ฉับเสียงดังเช่นนั้น.
ฉับฉ่ำว. ไพเราะ, เสนาะหู, เช่น ละครก็ฟ้อนร้อง สุรศัพทกลับขาน ฉับฉ่ำที่ตำนาน อนิรุทธกินรี (บุณโณวาท).
ฉับพลันว. ทันทีทันใด, ทันทีทันควัน.
ฉับไวว. รวดเร็ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
It was her immediate reaction.เธอเป็นแบบฉับพลัน Emancipation (2008)
Emotional is immediate.อารมณ์เป็น เรื่องฉับพลันทันที Emancipation (2008)
And basically Hiro has to make a snap-judgment decisionโดยฮิโระตัดสินใจฉับพลัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Well, quite right.เอ่อ,ค่อนข้างจะฉับพลัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I totally understand why that saying sounds mixed-up... but I don't mean it for real.ฉับจะสรุปให้เข้าใจ สิ่งที่ฉันพูดมันผสม ๆ ปน ๆ กันไป แต่ฉันไม่ได้หมายความตรงๆ The House Bunny (2008)
- I like them.-ฉับชอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
They must have gone over to his side, or they'd hsve arrested me first and then those other guys.เชื่อยัง ตอนมันมา ฉับบอกแกแล้ว ฉันพูด "เช็ครถคันนี้มันน่าสงสัย" Gomorrah (2008)
"Quick Solution at Ranzan High!""คลี่คลายอย่างฉับไวที่โรงเรียนรันซัน" Cyborg Girl (2008)
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้ The Happening (2008)
No sudden movements. No aggressive actions.ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ห้ามมีสัญญาณการทำลาย The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับ[adj.] (chap) FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement

English-Thai: Longdo Dictionary
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, S. Rapid Response Tactical Squad ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrupt[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, Syn. sudden, unespected
abruptly[ADV] อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly
acute[ADJ] ฉับพลัน, See also: เฉียบพลัน
no sooner said than done[IDM] อย่างทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ทันที
immediate[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
prompt[ADJ] ฉับไว, See also: รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Syn. quick
sharp[ADJ] ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
swift[ADJ] ฉับพลัน, See also: ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, sudden
ultrafast[ADJ] รวดเร็วมาก, See also: ฉับไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
crouse(ครูส) adj. กล้า,มีชีวิตชีวา,กระฉับกระเฉง, Syn. bold,brisk,lively
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง,ทำให้คล่องขึ้น,ทำให้กระตือรือร้น
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top