Search result for

ฉลาด

(56 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉลาด-, *ฉลาด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลาด(ฉะหฺลาด) ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, ปัญญาดี.
ฉลาด(ฉะหฺลาด) ดู สลาด.
ฉลาดเฉลียวว. มีปัญญาและไหวพริบดี, เฉลียวฉลาด ก็ว่า.
คมกริบฉลาดทันคน, เฉียบแหลม, ไหวทัน.
พฤทธ์ฉลาด, ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smart.ฉลาด The No-Brainer (2009)
Clever.คนฉลาด The Guardian (2010)
Intellectually.ฉลาดมาก The Choice (2012)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
Now we're older and wiser.ตอนนี้เราโตขึ้น และฉลาดขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
Are you checking me out?คุณกำลังสำรวจผมอยู่รึไง ฉลาดนี่ Not Cancer (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
And smart.และฉลาดมาก Adverse Events (2008)
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
Diamond, fairbairn.เพชร.. สมองที่ฉลาด Birthmarks (2008)
Single mom, had some drug issues, but she's so smart.เลี้ยงลูกคนเดียวมักจะมีเรื่องยาเสพติด แต่เธอฉลาด Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent

English-Thai: Longdo Dictionary
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute[ADJ] ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
artful[ADJ] ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
above someone's head[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, See also: ฉลาดเกินกว่า (บางคน) จะเข้าถึง
brainy[ADJ] ฉลาดมาก
canny[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
fly[ADJ] ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, Syn. clever, keen, ingenious, Ant. stupid, fool
foxy[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
have one's wits about one[IDM] ฉลาด, See also: เก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftrwit(อาฟ' เทอะวิท, แอฟ-) ความฉลาดได้ในภายหลัง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
asinine(แอส'ซินิน) adj. โง่,ไม่ฉลาด,คล้ายลา.
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
benighted(บิไน'ทิด) adj. มืดค่ำ,ไม่ฉลาด,ไม่รู้อะไร, See also: benightedness n. ดูbenighted, Syn. ignorant
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
brainy(เบร'นี) adj. มีปัญญา,ฉลาด, See also: braininess n. ดูbrainwash, Syn. smart,intelligent
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness

English-Thai: Nontri Dictionary
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
benighted(adj) เขลา,โง่,ไม่ฉลาด
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知的[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top