Search result for

ฉลาก

(48 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉลาก-, *ฉลาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลากยา[N] label, Syn. สลากยา, Example: ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลาก(ฉะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น
ฉลากป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า ฉลากยา
ฉลากสลาก ก็ว่า
ฉลากรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุสินค้า เช่น ฉลากยา ฉลากเครื่องสำอาง.
ฉลากบางน. ชื่อเรือชนิดหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Green lablesฉลากเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Eco-labelingฉลากสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Labelsฉลาก [TU Subject Heading]
Wine labelsฉลากไวน์ [TU Subject Heading]
ฉลากเขียวฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน [พลังงาน]
Eco-Labelฉลากสิ่งแวดล้อม
ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค โดยมักจะเป็นไปตามความสมัครใจของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินความยั่งยืนที่ต้องการส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมบางประเภทจะระบุถึงปริมาณการปล่อยมลพิษหรือปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ไป ในขณะที่ฉลากสิ่งแวดล้อมบางประเภทจะระบุเพียงการรับรองการผ่านเกณฑ์การปฏิบัติหรือข้อกำหนดขั้นต่ำบางประการด้านการอนุรักษ์สิ่้งแวดล้อม นอกจากนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้คำนิยามฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยที่มีชื่อว่า " ฉลากเขียว " คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หมายถึง สินค้าและบริการหลายประเภท ยกเว้นยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทั้งสามประเภทที่กล่าวจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม การติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Drug Labelingฉลากยา,ยา,การเขียนสลาก [การแพทย์]
Labels, Containerฉลากติดภาชนะบรรจุขวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a clever girl, Meggie.หนูเป็นเด็กฉลากนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)
"I think you should have a lottery."คุณน่าจะให้มีการจับฉลากนะ" 2012 (2009)
Does he want to know if he's poisoning the bodies of other Japanese that he's selling the meat to?และมันก็มักจะถูกขายในมูลค่าที่น้อยมาก ถ้าถูกระบุในฉลากอย่างถูกต้อง ดังนั้นเนื้อของมันจึงถูกจำหน่าย ไปในวงกว้างเกินจะคิด The Cove (2009)
Remember that?ที่บนฉลากระบุว่าเป็นเนื้อแสนแพง จากวาฬขนาดใหญ่ The Cove (2009)
You have drawn performance slot number three.ดูจากกำหนดการ เราจับฉลากได้คิวที่สาม Sectionals (2009)
- you with the labels. - [sighs] - why does it matter?คุณ กับฉลากของคุณ ทำไมถึงสำคัญนักล่ะ Hungry Man (2009)
I'll be taking my name out of the lottery.ฉันต้องการที่จะเอาชื่อของฉัน ออกจากการจับฉลาก Light (2009)
There's still a chance that I'll get chosen in the lottery...แต่ก็ยังมีโอกาส ฉันยังมีรายชื่อในการจับฉลาก Light (2009)
You took your name out of the lottery.คุณเอาชื่อของคุณเองออกมาจากที่จับฉลาก Light (2009)
Label torn off,no name. Little blue pills.ฉลากถูกฉีกออก ไม่มีชื่อ เม็ดยาสีฟ้าเล็ก ๆ Hostile Takeover (2009)
Can you read the label?เห็นไหม คุณอ่านฉลากได้ไหม The Road (2009)
I've labeled the watches so you don't get confused.ฉันแปะฉลากติดไว้บนนาฬิกาแล้ว อย่าสับสนล่ะ Chuck Versus Operation Awesome (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot   FR: billet de loterie [m]
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk (bøk) rākhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sinkhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
tab[N] ฉลาก, See also: แถบ, ป้าย, Syn. tag, label

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship,picture,plan
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
raffle(แรฟ'เฟิล) n. การขายสินค้าโดยการจับฉลาก,ขยะ,กาก,สิ่งที่ยุ่งเหยิง vt. ขายโดยการจับฉลาก
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก
lot(n) จำนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห์
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก

German-Thai: Longdo Dictionary
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top