Search result for

ฉลอง

(68 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉลอง-, *ฉลอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉลอง[V] celebrate, See also: congratulate, Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง, Example: งานวันเกิดย่าปีนี้ไม่ได้ฉลองใหญ่เหมือนเช่นทุกปี, Thai definition: จัดเลี้ยงทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
ฉลอง[V] replace, See also: repay, pay back, Syn. แทน, ทดแทน, ตอบแทน, Example: ฉันฉลองศรัทธาเพื่อนโดยการเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉลอง(ฉะหฺลอง) ก. ทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี เช่น ฉลองพระ ฉลองหนังสือ ฉลองอายุ, จัดงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น ฉลองปริญญา, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ เฉลิม เป็น เฉลิมฉลอง.
ฉลอง(ฉะหฺลอง) ก. แทน, ทดแทน, เช่น ฉลองคุณ.
ฉลอง(ฉะหฺลอง) ก. จำลอง, รอง, แทน, ช่วย.
ฉลอง(ฉะหฺลอง) ก. ข้าม ในคำว่า ท่าฉลอง คือ ท่าสำหรับข้าม.
ฉลองพระกรน้อยน. ชื่อเสื้อชั้นในที่แขนต่อแถบรัด, คู่กับฉลองพระองค์ทรงประพาส, พระกรน้อย ก็ว่า.
ฉลองพระบาทน. รองเท้าของพระมหากษัตริย์.
ฉลองพระศอน. สร้อยนวม.
ฉลองพระหัตถ์น. ช้อนส้อม, ตะเกียบ, มีดสำหรับโต๊ะอาหาร, ใช้ว่า ฉลองพระหัตถ์ช้อนส้อม ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ ฉลองพระหัตถ์มีด.
ฉลองพระองค์, ฉลององค์น. เสื้อ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย.
ฉลองพระเนตรน. แว่นตา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like to celebrate.ชั้นอยากจะฉลองนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
I need an epiphany.ฉันต้องการพิธีฉลองพระเยซู Not Cancer (2008)
If you're here to celebrate the kid's bone marrow transplant working, you missed cake.คุณไม่ได้อยู่นี่เพื่อฉลอง เด็กปลูกถ่ายไขกระดูกสำเร็จ คุณพลาดขนมละ Emancipation (2008)
let us all graduate together.ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะไม่อยู่ที่นี้ เรามาฉลองด้วยกันเถอะ Akai ito (2008)
to commemorate our graduation.เรามาฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของพวกเราหน่อยดีมั๊ย Akai ito (2008)
let's call Mitsu and hang out.ถ้ามาเมื่อไหร่เราโทรไปหามิตสุกับนัตสึมาฉลองกันเนอะ Akai ito (2008)
- In mine, it said 'celebration'.แต่ของผม เขาเขียนว่าให้มาเฉลิมฉลอง Lancelot (2008)
As masi said, we're here celebrating "heroes"อย่างที่ Masi พูดไว้ เรามาฉลอง "Heroes" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Celebrating the new season of "heroes,"เพื่อมาฉลองให้กับ ฮีโร่ ซีซั่นใหม่ร่วมกันครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And in our exclusive premiere party celebrating "heroes,"และอยู่ในงานเลี้ยงฉลองวันฉาย ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It is a special frozen wine to welcome the Thanh's ambassadors during the feast for tomorrowเป็นเหล้าพิเศษสำหรับต้อนรับ เอกอัคราชทูตในพิธีฉลองพรุ่งนี้ Iljimae (2008)
Everyone gathered to celebrate a successful rebellion.ทุกคนพากันเฉลิมฉลองการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จ Iljimae (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings]   
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran

English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring in the new year[IDM] ฉลองปีใหม่, Syn. ring in
celebrate[VT] เฉลิมฉลอง, See also: ฉลอง
commemorate[VT] ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
out on the town[IDM] เลี้ยงฉลองทั้งคืน, See also: ฉลอง (หลายแห่ง) ในเมืองจนฟ้าสาง, Syn. night on the town, Ant. night on the town
ring in the New Year[IDM] ฉลองปีใหม่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม
good-time it[SL] ฉลอง
triumph[VI] ฉลองชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
celebrant(เซล'ละบรันทฺ) n. ผู้ร่วมพิธีศาสนา,ผู้ร่วมการฉลอง,ผู้สรรเสริญคนที่ตายไปแล้ว
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
centenary(n) หนึ่งศตวรรษ,100 ปี,การฉลองครบ 100 ปี
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
祝う[いわう, iwau] Thai: ฉลอง English: to celebrate

German-Thai: Longdo Dictionary
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top