Search result for

จ้อน ๒

(5 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้อน ๒-, *จ้อน ๒*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จ้อน ๒ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จ้อน ๒*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจ้อน ๒ว. แคระ, เล็ก, แกร็น, จ้อน ก็ว่า.
จ้อน ๒ว. แคระ, เล็ก, แกร็น
จ้อน ๒เฟ็ด, หด, สั้น, ถลกขึ้นสูง, เช่น นุ่งผ้าจ้อน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top