Search result for

จ้องมอง

(37 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้องมอง-, *จ้องมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้องมอง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Said to be so sharp you can cut yourself just by looking.มันคมมาก ขนาดจ้องมองยังบาดได้ Kung Fu Panda (2008)
Know that the eyes of the world are upon you.ขอให้รู้ว่าทั้งโลกกำลังจ้องมองคุณอยู่ Death Race (2008)
Staring at me, wondering why I do not show.กำลังจ้องมอง และสงสัยว่าทำไมข้าไม่เผยตัว The Other Boleyn Girl (2008)
"Kasim gazed upon the treasures within the cave."กาซิมจ้องมองกองสมบัติที่อยู่ในถ้ำ Inkheart (2008)
Growing stronger. Watching us.เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง จ้องมองเราอยู่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Dong Chul, as your boss, quit staring at my girl.ดงชอล, ในฐานะเจ้านาย, หยุดจ้องมองผู้หญิงของฉัน Episode #1.8 (2008)
He runs past here every day, and I've seen you staring at him.เขาวิ่งผ่านบ้านเราทุกวัน และฉันก็เห็นว่าเธอจ้องมองเขาตลอด The House Bunny (2008)
Staring out the window.จ้องมองไปที่หน้าต่าง Frost/Nixon (2008)
I'd find her in the bathroom crying, looking at it.ผมพบเธอในห้องน้ำ กำลังร้องไห้ , จ้องมองไปที่มันอยู่ Nights in Rodanthe (2008)
Now that Danko has thrown Nathan from a building and watched him fly away, it all comes down to you, Noah.แล้วตอนที่แดนโก้เหวี่ยงเนธานออกมาจากตึก และจ้องมองเขาบินออกไป ทั้งหมดนี้คุณต้องใจเย็นมาก ๆ โนอาห์ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I always thought the clouds would disappear, if I would only stare bravely enough at them.บางทีเมฆเหล่านั้นอาจจะหายไป.. ถ้าฉันกล้าที่จะจ้องมองมันนานมากพอ The Breath (2009)
Just staring at me.มันเพียงจ้องมองมาที่ฉัน The Fourth Kind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fix on[PHRV] จ้องมอง
fix upon[PHRV] จ้องมอง
fix with[PHRV] จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round
gaze at[PHRV] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on[PHRV] จ้องมอง, See also: มองดู, Syn. gaze upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe

English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top