Search result for

จ้องมอง

(37 entries)
(0.0805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้องมอง-, *จ้องมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้องมอง[V] stare, See also: gaze, look at, Syn. จ้อง, เพ่งมอง, มองดู, จ้องดู, Example: เจ้าตูบจ้องมองเจ้านายของมันไม่คลาดสายตา เมื่อนายของมันข้ามถนน, Thai definition: เพ่งตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
# Ev'rywhere people stareทุกคนจ้องมอง Help! (1965)
Everybody will still think you've got it.ทุกคนจะยังคงคิดว่าคุณได้รับมัน พวกเขาจะจ้องมองที่ใบหน้าของคุณ The Godfather (1972)
And only eagles stop and stareและมีแต่นกอินทรีย์ เท่านั้นที่จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
I remember staring down at his shoes.ฉันจำได้ว่าจ้องมองลงที่รองเท้า ของเขา Mad Max (1979)
We'll figure something out.อย่าลืมจ้องมองตาเขาไว้นะ Big (1988)
He never spoke. He just got drunk and stared.เขาไม่เคยพูด เขาเพิ่งได้เมาและจ้องมอง The Russia House (1990)
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
Like, you can be staring at the wall.ต้องการคุณสามารถได้รับการจ้องมอง ที่ผนัง In the Name of the Father (1993)
What are you jimmies staring at?สิ่งที่คุณ JIMMIES จ้องมองที่? The Shawshank Redemption (1994)
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้ In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fix on[PHRV] จ้องมอง
fix upon[PHRV] จ้องมอง
fix with[PHRV] จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round
gaze at[PHRV] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on[PHRV] จ้องมอง, See also: มองดู, Syn. gaze upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
stargaze(สทาร์'เกซ) vi. จ้องมอง,ดูดาว,ฝันกลางวัน,ใจลอย
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe

English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top