Search result for

จูง

(57 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จูง-, *จูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จูง[V] lead, See also: induce, persuade, wheel, influence, take, Syn. ลาก, ดึง, Example: เพื่อนบ้านย่านใกล้เคียงที่ยกโขยงหอบลูกจูงหลานออกมาฟังดนตรี, Thai definition: นำหน้าพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
จูงใจ[V] persuade, See also: induce, persuade, influence, Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา, Example: ปัจจุบันการฝากเงินกับแบงก์มีดอกเบี้ยไม่จูงใจ คนจึงต้องหันไปลงทุนทางด้านอื่น, Thai definition: ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม
จูงมือ[V] lead someone by the hand, Ant. ปล่อยมือ, Example: ทั้งสองจูงมือกันเดินไปบนทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านสวนดอกไม้, Thai definition: จับมือนำพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด
จูงจมูก[V] lead someone by the nose, Syn. ชักนำ, หว่านล้อม, Example: เขาไม่ใช่คนที่ใครจะมาจูงจมูกเขาง่ายๆ, Thai definition: ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จูงก. พาไปด้วยอาการจับมือหรือจับเชือกเป็นต้น เช่น จูงเด็ก จูงสุนัข จูงควาย.
จูงจมูกก. อาการที่จับเชือกที่สนตะพายจมูกวัวควายแล้วจูงไป, โดยปริยายใช้แก่คนว่า ถูกจูงจมูก หมายความว่า ถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน.
จูงนางลีลาน. ชื่อท่ารำชนิดหนึ่งที่ควาญช้างรำเมื่อนำช้างบำรูงาเสร็จครั้งแรกแล้ว.
จูงนางเข้าห้องน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ใช้เบี้ยทอดแล้วเดินตามช่องในรูปเป็นวงอย่างก้นหอย.
จูงมือก. จับมือพากันไป.
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the vicodin is my leash.งั้นยาแก้ปวดนี่ คือสายจูงฉันไง Birthmarks (2008)
Right, he had no influence on you at all.ใช่.. เขามีอำนาจชักจูงคุณทั้งหมด Birthmarks (2008)
You are designed to have opinions and to force them on people.นายออกแบบคำวินิจฉัย และพยายามชักจูงให้คนเชื่อ Emancipation (2008)
Activate the tractor beam.ปล่อยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
And I'm wondering if one of them knew the victim,had a motive to kill her.ฉันเดาว่าถ้าใครคนนึงรู้จักผู้ตาย อาจมีแรงจูงใจที่จะฆ่าเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
That sounds like hundreds of motives.ฟังดูเหมือนแรงจูงใจเป็นร้อยๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Someone had the motive...คนที่มีแรงจูงใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shindang-dong, Joong-gu...ชินแด็ง-ด็อง จูง-กู... โซล... My Sassy Girl (2008)
I'm a tugboat man.ผมเป็น ลูกเรือ ลากจูง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Once I was walking the dog down the road.ครั้งหนึ่งตอนจูงหมาไปเดินที่ถนน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Something colorful with impact.สีสันสดใส จูงใจ ใช่แล้วครับ The Ramen Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take   FR: mener ; conduire ; tenir
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise   FR: inciter
จูงจมูก[v. exp.] (jūng jamūk) EN: lead someone by the nose   FR: mener par le bout du nez
จูงมือ[v. exp.] (jūng meū) EN: lead someone by the hand   FR: mener par la main
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand[VT] จูง
hand in hand[IDM] จับมือกัน, See also: จูงมือกัน
impel[VT] กระตุ้น, See also: จูงใจ, ผลักดัน, Syn. drive, induce, urge
lay alongside[PHRV] จูง (เรือ) เข้าไปใกล้, See also: ลาก (เรือ) เข้าใกล้, Syn. draw alongside, lie alongside, pull alongside
lead by[PHRV] จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ), See also: นำด้วย
lead by the nose[IDM] จูงจมูก (ควบคุมได้) (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกลวง
predispose[VT] จูงใจ, See also: ทำให้โน้มเอียง, Syn. inspire, activate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide

English-Thai: Nontri Dictionary
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
draw(vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
HAND IN hand in hand(vt) จับมือกัน,จูงมือ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ

German-Thai: Longdo Dictionary
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| ลาก, จูง, พ่วง, ลากรถที่เสียระหว่างทาง(เช่น ไปอู่)
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top