Search result for

จุดหมาย

(42 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดหมาย-, *จุดหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, intention, objective, target, Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Example: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
จุดหมายปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, goal, Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, Ant. จุดเริ่มต้น, Example: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดหมาย, จุดหมายปลายทางน. จุดหรือสภาวะที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง, เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endจุดหมายปลายทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
The struggle to resist most captures is never pointless.การดิ้นรนเพื่อต้านทานการครอบงำของคนคนๆหนึ่ง\ ไม่ไร้จุดหมาย Birthmarks (2008)
Yang still has the diamond, and that's where he and the Emperor will go.หยางยังมีเพชรอยู่ในมือ นั้นคือจุดหมายที่เค้าและฮ่องเต้จะต้องไป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Matoba may have chosen the destination.มาโทบะคงเลือกจุดหมายปลายทางไว้เรียบร้อยแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
It's merely a minor sacrifice for a big purpose.มันเป็นการเสียสละเพียงเล็กน้อย เพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ Death Note: L Change the World (2008)
If Gio clears her, he'll make sure she gets a shot.ถ้าเค้าจัดการเธอได้เค้าจะทำให้เธอไปถึงจุดหมาย Taken (2008)
YOU ARE NOW 5 MILES FROM YOUR DESTINATIONคุณเหลือระยะทางอีก 5 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
You are 2.6 miles from destination2.6 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
You are now 4 and half miles from your destinationอีก 4.5 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
Your now 1 mile from your destinationตอนนี้คุณเหลือ 1 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
Your now one quater mile on your destinationตอนนี้คุณเหลือ 1/4 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
Your have reached your destination good byeคุณถึงจุดหมายแล้ว โชคดี Fast & Furious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[N] ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
destination[N] จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
homing(โฮ'มิง) adj. กลับบ้าน,ไปบ้าน,ไปสู่จุดหมายปลายทาง., See also: homily ไปบ้าน adv.
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| จุดหมาย ปลายทาง
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top