Search result for

จุดวาบไฟ

(5 entries)
(0.1976 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดวาบไฟ-, *จุดวาบไฟ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flash pointจุดวาบไฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flash pointจุดวาบไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flash Point จุดวาบไฟ
เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอุณหภูมิของของเหลวแต่ละ ชนิด ซึ่งเมื่อของเหลวนั้นได้รับความร้อนถึงอุณหภูมินี้แล้ว จะทำให้สารเกิดการระเหยกลายเป็นไอ เกิดแสงวาบ (flash light) ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรก และสามารถสร้างส่วนผสมที่ติดไฟได้ ซึ่งส่วนผสมนั้นสามารถจุดติดไฟได้เป็นระยะเวลานาน และสามารถขยายเปลวไฟไปได้ไกลจากจุดเริ่มต้นเป็นค่าที่ชี้ให้เห็นถึงความไวไฟ หรือความยากง่ายในการติดไฟ หรือการระเบิดของสาร ถ้าสารใดมีจุดวาบไฟนี้ต่ำแสดงว่า สารนั้นจะไวไฟมากหรือจะเกิดการติดไฟ หรือเกิดการติดไฟ หรือเกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า หรือง่ายการสารที่มีจุดวาบไฟสูง [สิ่งแวดล้อม]
จุดวาบไฟจุดวาบไฟ, อุณหภูมิต่ำสุดน้ำมันที่ทำให้เกิดไอน้ำมันเป็นปริมาณมากพอ เมื่อสัมผัสเปลวไปก็จะทำให้ลุกไหม้ทันที จุดวาบไฟไม่มีผลต่อคุณภาพหรือการใช้งานโดยตรง หากเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย การเก็บรักษาและขนถ่าย เพราะถ้าเกินอุณหภูมิจุดนี้ไปแล้วจะเป็นจุดติดไฟ [ปิโตรเลี่ยม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดวาบไฟ[n. exp.] (jut wāp fai) EN: flash point   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top