Search result for

จุกจิก

(37 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุกจิก-, *จุกจิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกจิก[ADJ] small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
จุกจิก[V] fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุกจิกก. รบกวน, กวนใจ, เช่น อย่าจุกจิกนักเลย.
จุกจิกว. จู้จี้ เช่น เขาเป็นคนจุกจิก
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
- Scooch over, will you, Son? - Don't call me "son." Don't.อย่าจุกจิกน่า ไอ้ลูกชาย/ไม่ต้องมาเรียกว่าลูกเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why are you being so stroppy? You'll always be my best mate.ทำไมทำตัวจุกจิกอย่างนี้ เธอยังเป็นคู่หูที่ดีที่สุดนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Just because you're picky like that.ก็เพราะว่าคุณแหละที่จู้จี้จุกจิก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I stay out of their hair.ผมไม่จุกจิกเรื่องที่มาพวกเธอ Sex and Violence (2009)
Oh, no, but one of the least fussy.โอ้ ไม่แค่เรื่องจุกจิกเล็กน้อย The Age of Dissonance (2009)
Picky.จุกจิกจังเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
That's what we called Orson 'cause he got us all dental floss and then nagged us to use it after every meal.อ่อ เราเรียกออสันว่ายังงั้น เพราะเขาให้ไหมขัดฟันพวกเราน่ะ แล้วก็คอยจุกจิกหลังอาหารเราทุกมื้อ Would I Think of Suicide? (2009)
Don't wish to interfere, but perhaps should pull up sharply-ไม่ได้อยากจุกจิกกับคนขับ แต่รีบเชิดหัวขึ้นเถอะก่อนที่... Watchmen (2009)
I mean, children talking about their little problems. Ugh!ก็แค่เด็กๆพูดถึงปัญหาจุกจิกหยุมหยิม Bride Wars (2009)
Things are crazy with the wedding. And there are all these details and...งานแต่งมีเรื่องวุ่นมากมาย มีรายละเอียดจุกจิกหยุมหยิม Bride Wars (2009)
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด Night on the Sun (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuss about[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical[ADJ] จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky[ADJ] จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
fussy[ADJ] จุกจิกจู้จี้
peddling[ADJ] หยุมหยิม, See also: จุกจิก
picky[ADJ] จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail

German-Thai: Longdo Dictionary
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top