Search result for

จินตนาการ

(54 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จินตนาการ-, *จินตนาการ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
จิ้น (vt ) จินตนาการ ค่อนไปในทางชู้สาว เช่น “ฉันเห็นกวินกับอ๋อจับมือกันอ่ะ เห็นแล้วจิ้นไปไกลเลย"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จินตนาการ[N] imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จินตนาการน. การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginationจินตนาการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginationจินตนาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Imagine that.จินตนาการดูสิ Days of Wine and Roses (2013)
Real or imagined, living or dead is...ไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือจินตนาการ,มีชีวิตอยู่หรือไม่ คือ... . New Haven Can Wait (2008)
I'll just imagine she's you.ฉันจะจินตนาการว่าเขาเป็นเธอ Chuck in Real Life (2008)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
So back when you were devising this fantasy, did you tell your father:ดังนั้นหลังจากเมื่อคุณเสร็จงานนี้\ ในจินตนาการคุณจะบอกพ่อคุณ Birthmarks (2008)
I can't imagine why someone wouldn't want to be your friend!ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่า\ ทำไมไ่ม่มีใครยอมเป็นเพื่อนนาย Birthmarks (2008)
I can't imagine how hard this must be for you.ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่า คุณลำบากขนาดไหน Joy (2008)
I am not imagining things.ฉันไม่ได้จินตนาการสิ่งต่างๆ The Itch (2008)
You're always imagining things.คุณจินตนาการสิ่งต่างๆเสมอ The Itch (2008)
It lights up when we use our imagination.มันสว่างขึ้น เมื่อเราใช้จินตนาการ Emancipation (2008)
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
It's hard to imagine such a world.มันยากที่จะจินตนาการ .เหมือนโลก Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceit[N] จินตนาการ
fancy oneself[PHRV] คิดว่าตนเป็น, See also: จินตนาการว่าเป็น
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
fancy[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy[N] จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fantasise[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasize[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
feature[VT] จินตนาการ, See also: นึกคิด
figure[VT] จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
see things[IDM] จินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อย, See also: จินตนาการว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi,vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ

German-Thai: Longdo Dictionary
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top