Search result for

จำได้

(41 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำได้-, *จำได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำได้[V] remember, See also: recollect, recall, Syn. ระลึกได้, จดจำ, นึกออก, คิดออก, Ant. ลืม, Example: ท่านมีความจำดีเยี่ยมอ่านเรื่องอะไรแล้วจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You remember?จำได้มั้ย? Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Yes, I do.จำได้สิจ้ะ Crystal (2012)
Yes.จำได้ Hit (2012)
Do you remember the dreams you hadคุณจำได้รึเปล่า ว่าคุณฝันไว้ยังไง New Haven Can Wait (2008)
You had one, too, if I remember correctly.คุณก็เคยมีนี่. ฉันจำได้นะ New Haven Can Wait (2008)
Remember when we had to move to chamonixจำได้ไหม ตอนที่เราย้ายไปชาโมนิค Chuck in Real Life (2008)
Remember how she always used to just jet offจำได้ไหม วิธีทีที่เธอใช้ก็แค่นั่งเครื่องบินเจท แล้วไปเลย Chuck in Real Life (2008)
We made a deal, remember?เราทำข้อตกลงไว้แล้ว จำได้มั้ย ? Chuck in Real Life (2008)
I remember this one time, um, when I was 11.หนูจำได้มีครั้งนึงตอนหนู 11 ขวบ Chuck in Real Life (2008)
I know I left my bag with my coat.ชั้นจำได้ว่าชั้นลืมกระเป๋าไว้กับชุดของชั้น Chuck in Real Life (2008)
Uh, you said I could be in the meeting today, remember?เอ่อ คุณบอกให้หนูอยู่ประชุมวันนี้ด้วยได้ จำได้ไหมคะ Pret-a-Poor-J (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall   FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst on[PHRV] จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
burst upon[PHRV] จำได้ทันที, See also: นึกได้ในใจทันที, Syn. dawn on
call someone to mind[IDM] จำ, See also: จำได้, จดจำ, Syn. bring to, come to, recall to
carry something with one[IDM] จดจำได้ดี, See also: จำได้แม่น
have pat[PHRV] จำได้หมด
hold something in one's head[IDM] จดจำเรื่องราว, See also: จำได้, Syn. keep in
know something from memory[IDM] จำได้ (เพราะเห็นบ่อย)
keep something in one's head[IDM] จำได้, See also: สามารถจดจำ, Syn. hold in
know backwards[PHRV] จำได้อย่างละเอียด, See also: จำขึ้นใจ
know by[PHRV] จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย), See also: รู้ได้จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก,การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ (address) ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
recognise(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recollect(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด, See also: recollective adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
remember(vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
思い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember

French-Thai: Longdo Dictionary
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top