Search result for

จำแนก

(50 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำแนก-, *จำแนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนก[V] classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น
จำแนกประเภท[V] classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
จำแนกแยกแยะ[V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำแนกก. แจก, แบ่ง, แยกออก, เช่น จำแนกออกเป็น ๓ อย่าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classification, Chronologicalจำแนกตามเวลา [การแพทย์]
Classification, Etiologicalจำแนกตามสาเหตุ [การแพทย์]
Classification, Geographicalจำแนกตามสภาพภูมิศาสตร์,จำแนกตามสภาพภูมิศาสตร์ [การแพทย์]
Classification, Quantitativeจำแนกตามปริมาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Needle punctures, maybe. An animal bite.คุณหมอ Scully คุณพอจะจำแนกรอยนี้ได้ไหม ? Deep Throat (1993)
Agent Mulder. What are his thoughts?ฉันทำการทดลอง วัตถุนี้ ไม่สามารถจำแนกได้ Deep Throat (1993)
Unidentified Flying Objects. I think that fits the description pretty well.U (จำแนกไม่ได้) F (บิน) O (วัตถุ) ผมว่า มันให้ความหมายตรงดีทีเดียว Squeeze (1993)
You recognize the M. O?จำแนกวิธีการได้มั้ย Heat (1995)
- You want to classify prime numbers?คุณต้องการที่จะ จำแนกตัวเลขที่สำคัญ? Contact (1997)
They say you can tell a player by his grip.เราจำแนกนักกอล์ฟได้จากการจับไม้ The Legend of Bagger Vance (2000)
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
We identified the variables that compromises Tests group 7Aเราจำแนกความผันแปรที่เข้ากันกับ กลุ่มทดสอบ 7A Æon Flux (2005)
I've discovered cellular anomalies in his blood that I've been unable to categorize.ฉันพบเซลส์ที่ต่างออกไปในเลือดเขา ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกประเภทได้ V for Vendetta (2005)
[It is said that insomniacs can't distinguish reality from dreaming][มีคำกล่าวที่ว่าคนเป็นโรคนอนไม่หลับ ไม่สามารถจำแนกความจริงออกจากความฝันได้] Spider Lilies (2007)
We need to generate a suspect pool as soon as possible.เราต้องจำแนกกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้เร็วที่สุด 52 Pickup (2008)
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk praphēt) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize   FR: divisier ; classifier ; séparer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR: séparer ; trier

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assort[VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
categorize[VT] แยกแยะ, See also: จำแนก
decompose[VI] แยกเป็นส่วนๆ, See also: จำแนก, แบ่งเป็นส่วน, สลาย, Syn. break up, break down, disintegrate
distinguish[VI] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, แบ่งแยก, Syn. differentiate, discriminate
peg[VT] จำแนก, See also: แยกแยะ
tell[VT] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง, Syn. distinguish, separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา,ผ่า (ศพ,เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา,ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา,จำแนก,วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart,analye,anatomize
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top