Search result for

จำนน

(40 entries)
(0.2633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำนน-, *จำนน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนน[V] surrender, See also: yield, submit, Syn. แพ้, Ant. ชนะ, Example: สหรัฐเรียกร้องให้ญี่ปุ่นจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข, Thai definition: ไม่มีทางสู้
จำนนต่อเหตุผล[V] yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนนก. แพ้, ไม่มีทางสู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The nations will capitulate.ประเทศอื่นจะยอมจำนนไปเอง The Great Dictator (1940)
Stay right where you are and give yourself up!อยู่ตรงนั้นและยอมจำนน First Blood (1982)
We will not attack if you do not run!เราจะไม่โจมตี ถ้าพวกแกยอมจำนน Rambo III (1988)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
Starving American and Filipino troops surrender to the Japanese Imperial Army.กองทัพสหรัฐและฟิลิปปินส์ ผู้อ่อนล้า จึงได้ยอมจำนนต่อกองทัพแห่งญี่ปุ่น The Great Raid (2005)
It is the largest single defeat in the history of the American military.มันคือการยอมจำนนครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์การทหารของอเมริกา The Great Raid (2005)
The Japanese guards. Who view surrender as a disgrace.และเหล่าผู้คุมญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมองว่าการจำนน เป็นสิ่งที่ไร้ศักดิ์ศรี.. The Great Raid (2005)
Three years ago we ordered these men to surrender.เมื่อสามปีที่แล้ว.. เราเป็นคนสั่งให้ทหารเหล่านี้จำนนต่อข้าศึกเอง The Great Raid (2005)
And in your panic, you turned to the now High Chancellor Adam Sutler.ความตื่นตระหนก, ทุกอย่าง เปลี่ยนให้พวกคุณจำนนต่อ ท่านผู้นำสูงสุด อดัม ซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
Glory?มีเพียงล่าถอย จำนน หรือมรณา 300 (2006)
There is no glory to be had now.สปาร์เทินไม่เคยถอย สปาร์เทินไม่เคยจำนน 300 (2006)
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   

English-Thai: Longdo Dictionary
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succumb[VI] จำนน, See also: พ่ายแพ้, ยอมจำนน, Syn. accede, submit, surrender, yield
surrender[VI] ยอมแพ้, See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้, Syn. capitulate, give in, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
resignation(เรสซิเน'เชิน) n. การลาออก,การลาออกจากตำแหน่ง,ใบลาออก,การยอม,การจำนน,การสละ,การยอมอยู่ใต้อิทธิพล, Syn. submission,withdrawal,patience
resigned(รีไซดฺ') adj. ยอม,ยอมตาม,จำนน, See also: resignedly adv. resignedness n.
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient
submit(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจารณา,เข้าใจว่า. -submittable,submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide,defer,resign,surrender,yield ###A. resist
subservient(ซับเซิร์ฟ'เวียนทฺ) adj. ส่งเสริม,ช่วย,สนับสนุน,รับใช้,ยอมจำนน,อ่อนน้อม, See also: subservience,subserviency n. subserviently adv., Syn. obsequious
succumb(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนาจ,ได้รับโรค,ได้รับบาดแผล,แก่,ตาย., See also: succumber n., Syn. yield,submit,die ###A. persist,endure
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม
subservience(n) การอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การรับใช้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top