Search result for

จัด ๒

(6 entries)
(0.0726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัด ๒-, *จัด ๒*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จัด ๒ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จัด ๒*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจัด ๒ว. กระจะ, จะจะ, ชัดเจน, เช่น ฝ่ายล่ามบอกออกอรรถกระจัดแจ้ง (อภัย).
กำจัด ๒ก. ขับไล่, ปราบ, ทำให้สิ้นไป.
จัด ๒ก. ตกแต่ง เช่น จัดบ้าน, ทำให้เรียบ, วางระเบียบ, เรียงตามลำดับ, เช่น จัดแถว จัดหนังสือ
จัด ๒นับ เช่น จัดว่าเป็นความดี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top