Search result for

จักรพรรดิ

(43 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จักรพรรดิ-, *จักรพรรดิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรพรรดิ[N] emperor, See also: ruler of empire, Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ, Count unit: พระองค์, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จักรพรรดินี[N] empress, See also: queen, Syn. พระราชินี, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระมเหสีของจักรพรรดิผู้เป็นประมุขจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักรพรรดิน. พระราชาธิราช, ประมุขของจักรวรรดิ, โบราณเขียนว่า จักรพัตราธิราช ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emperorsจักรพรรดิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Same kind the 13 monks used to save the Tang Emperor.แบบเดียวกับที่ 13 อรหันต์ใช้ ตอนช่วยจักรพรรดิ์ถัง The Forbidden Kingdom (2008)
Once every 500 years, the Jade Emperor hosts the Peach Banquet.เมื่อครบรอบ 500 ปีในคราวนั้น จักรพรรดิ์หยกได้จัดงานฉลองลูกท้อ The Forbidden Kingdom (2008)
The Jade Emperor was enchanted by the Monkey King.จักรพรรดิหยกเองก็ ชื่นชอบราชาวานร The Forbidden Kingdom (2008)
Satisfied all was well in Heaven and Earth, the Supreme Emperor left to begin his 500 years meditation.พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งสวรรค์กับโลก องค์จักรพรรดิ์ก็ได้จากไป เพื่อเข้าญานต่อไปอีก 500 ปี The Forbidden Kingdom (2008)
And mix emperors with his tubes is Kung Fu.แล้วก็จักรพรรดิ์ลูกครึ่ง ก็เป็นกังฟู The Forbidden Kingdom (2008)
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.เป็นสุราหยกขององค์จักรพรรดิ์ The Forbidden Kingdom (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
Liu became the emperor of his newly foundเล่าปี่สถาปนาตัวจักรพรรดิ์ของ Three Kingdoms (2008)
However, I assist our young Emperorอย่างไรก็ดี ข้าเสนอ.. ยุวจักรพรรดิ์ว่า Three Kingdoms (2008)
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน Three Kingdoms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor   FR: empereur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Caesar, Julius[N] จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช, Syn. Caesar, Gaius Julius
czar[N] จักรพรรดิ, Syn. emperor
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler
empress[N] พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Kaiser[N] จักรพรรดิซีซาร์, See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย, Syn. Caesar
mikado[N] จักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aulic councilสภาองคมนตรีของจักรพรรดิ์โรมันสมัยก่อน
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor
empress(เอม'พริส) n. จักรพรรดิ
genghis khann. จักรพรรดิเจงกีสข่าน
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
kaiser(ไค'เซอะ) n. จักรพรรดิเยอรมัน,จักรพรรดิ. -Kaiserdom,kaiserism n.
meiji(เม'จี) n. ญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิมัตซุฮิโต (ค.ศ.1867-1912)
mikado(มิคา'โด) n. ตำแหน่งจักรพรรดิในญี่ปุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top