Search result for

จวน

(64 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จวน-, *จวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จวน[N] governor's official resident, See also: official resident, Syn. บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด, Example: จวนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวยมาก เธอเคยไปที่นั่นหรือเปล่า, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
จวน[ADV] nearly, See also: almost, practically, virtually, Syn. ใกล้, เกือบ, Example: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
จวนจะ[ADV] almost, See also: nearly, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ, Example: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น
จวนแจ[ADV] with so little time, Thai definition: กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา)
จวนค่ำ[ADJ] twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai definition: ใกล้จะค่ำ
จวนค่ำ[ADJ] twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai definition: ใกล้จะค่ำ
จวนตัว[V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
จวนตาย[ADV] nearly die, See also: almost die, Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย, Example: อาการเขาหนักจวนเตียน ถึงกับต้องทรุดเข่าลงไป, Thai definition: อาการหนักจวนตาย
จวนเจียน[ADV] almost, See also: nearly, narrowly, Syn. หวุดหวิด, เฉียด, Example: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว
จวนเจียนจะ[AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จวนน. ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัด.
จวนน. ผ้าชนิดหนึ่ง.
จวนว. เกือบ, ใกล้, เช่น จวนถึง จวนตาย จวนได้.
จวนตัวว. เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น.
จวนเจียนว. หวุดหวิด, เฉียด.
จวนแจว. กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา).
จอแจจวนแจ เช่น เวลาจอแจเต็มที.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)
The eventide moon shall soon grace us.จวนจะพลบค่ำแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
starring Jeon Ji-hyun and Cha Tae-hyunจวน จิ-ฮุน แช เต-ฮุน My Sassy Girl (2008)
Jeon Mi-young.จวน มี-ยัง My Sassy Girl (2008)
Jeon Do-youn is okay, too.จวน ดู-ยุน ก็โอเคนะ My Sassy Girl (2008)
OK everybody, the President is about to arrive.เอาล่ะทุกคนประธานาธิปดี จวนจะมาถึงแล้ว Vantage Point (2008)
Cross gets closer with each hour.ครอสกำลังเข้ามา จวนจะถึงแล้ว Wanted (2008)
Because alligators are snappy, and at the same time, I want it prompt.เพราะยิ่งเร่งก็จะยิ่งมัน แต่อีกอย่างคือ\ ผมจวนจะเสร็จแล้ว The Love Guru (2008)
As you know, he's set to be executed the day after tomorrow at San Quentin, so you don't have a Iot of time;อย่างที่รู้, จวนถึงวันประหารแล้ว วันมะรืนนี้ที่ซานเควนติน คุณไม่มีเวลาแล้ว Changeling (2008)
I'll be done shortly.ฉันจวนจะแก้ไขเสร็จแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
When juanita was sent home from day careเมื่อจวนนิตาถูกส่งกลับมาบ้านจาก day care Home Is the Place (2009)
We're almost done. GEMMA:เราจวนจะทำเสร็จแล้ว Albification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence   FR: résidence officielle [f]
จวน[adj.] (jūan) EN: close ; imminent   FR: proche ; imminent
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจบ[v. exp.] (jūan jop) FR: toucher à sa fin
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at death's door[IDM] ใกล้ตาย, See also: จวนจะตาย
get near[PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง
get near to[PHRV] ใกล้ถึง, See also: จวนถึง
get on for[PHRV] จวน, See also: เกือบถึง, จวนถึง, เข้าใกล้, Syn. get along, get on, go on for
go native[PHRV] เกือบจะ, See also: จวนจะถึง, ใกล้จะถึง
loom[VI] ปรากฏขึ้นมาลางๆ, See also: จวนจะเกิดอยู่แล้ว, ใกล้จะมาถึง, Syn. be imminent
moribund[ADJ] ใกล้ตาย, See also: จวนตาย, กำลังจะตาย, Syn. incurable
rickety[ADJ] จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
push[SL] มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง), See also: จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง
verge[VT] ใกล้จะ, See also: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ, Syn. brink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
resident(n) จวน,ที่อาศัย,ทำเนียบ,ชาวเมือง,ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ฝึกหัด

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top