Search result for

จลาจล

(35 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จลาจล-, *จลาจล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จลาจล(จะลาจน) น. ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The uprising in the year Ding Noan has long pastจากการจลาจลในอดีตที่ผ่านมา Iljimae (2008)
Every year since there has been traitors uprising against his Majestyทุกๆปีก็จะเกิดการจลาจล Iljimae (2008)
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล WarGames: The Dead Code (2008)
Burned down three days back.พวกนักโทษ... ก่อจลาจล Scylla (2008)
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก Home (2009)
The very same tactics that you used on all those counter-insurgency programs you ran from havana to kabul.วิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ตอบโต้ในเวลาก่อจลาจล คุณวิ่งจาก ฮาวานา(คิวบา) ไป คาบูล(อัฟกานิสถาน) Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล District 9 (2009)
That way it'll look like they got caught in the shit storm.จะได้ดูเหมือนพวกมัน ถูกลูกหลงในจลาจล Harry Brown (2009)
He incited the crew to riot, possibly mutiny.เขาปลุกเร้าลูกเรื่อให้ก่อจลาจล อาจนำไปสู่การกบฏ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Just because you're gone doesn't mean chaos will erupt in South Korea.แค่เธอจะไปที่โน่น ใช่ว่าเกาหลีใต้จะเกิดการจลาจลขึ้นซะหน่อย Episode #1.5 (2009)
Spurred the '67 riots, you know. You remember? Of course you remember.รู้มั้ยมันเหมือนกับ การยั่วยุให้เกิดจลาจลในปี 67 เลย You Don't Know Jack (2010)
- Um... You're one of those photographers who takes the pictures?คุณเป็นช่างภาพในกลุ่มนั้นนี่คะ ที่ถ่ายรูปการจลาจลใช่ไหม The Bang Bang Club (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
emeu(อี'มู) n. จลาจล,ความไม่สงบ -pl. emeutes
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist,resist
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
mutineer(n) กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้แข็งข้อ,ผู้ขัดขืน
mutineer(vi) กบฏ,กำเริบ,ก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน
mutinous(adj) เป็นกบฏ,กำเริบ,ซึ่งก่อการจลาจล,แข็งข้อ,ขัดขืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top