Search result for

จริยธรรม

(40 entries)
(0.1989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จริยธรรม-, *จริยธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จริยธรรม[N] morality, See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness, Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม, Example: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, Thai definition: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริยธรรมน. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social ethicsจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, socialจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialist ethicsจริยธรรมสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, medicalจริยธรรมแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical ethicsจริยธรรมแพทย์ [ดู medical etiquette ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work ethic จริยธรรมในการทำงาน [TU Subject Heading]
Environmental ethicsจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethics, Orientalจริยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Islamic ethicsจริยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Political ethicsจริยธรรมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Sexual ethicsจริยธรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Social ethicsจริยธรรมทางสังคม [TU Subject Heading]
Student ethicsจริยธรรมของนักเรียน [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม,จรรยาบรรณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า The Corporation (2003)
If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?ถ้าสถาบันสำคัญในยุคของเราถูกสร้างขึ้น ให้มีอาการของคนไข้โรคจิต ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทางจริยธรรมต่อการกระทำของมัน? The Corporation (2003)
It's for the student who best demonstrates moral fiber.เขาให้เพื่ออะไร คือ เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีความเด่นทางด้านจริยธรรมหน่ะครับ The Girl Next Door (2004)
Oh, moral fiber. Well, that's...อ๋อ จริยธรรม ดีแล้วๆ The Girl Next Door (2004)
It's for moral fiber.มันสำหรับ... ความมีจริยธรรมครับ The Girl Next Door (2004)
Moral fiber.ความมีจริยธรรม The Girl Next Door (2004)
So, what is moral fiber?แล้ว ความมีจริยธรรม มันคืออะไร? The Girl Next Door (2004)
Now I think that moral fiber's about finding that one thing you really care about.ตอนนี้ ผมคิดว่าความมีจริยธรรมนั้นเกี่ยวกับ... . ...การค้นพบสิ่งสำคัญ ที่เป็นห่วงเป็นใย The Girl Next Door (2004)
That's what moral fiber's all about.นั่นแหละคือทั้งหมดของความมีจริยธรรม The Girl Next Door (2004)
Moral fiber.ก็ ความมีจริยธรรมไง The Girl Next Door (2004)
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง X-Men: The Last Stand (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]
จริยธรรมทางธุรกิจ[n. exp.] (jariyatham thāng thurakit) EN: business ethics   FR: éthique des affaires [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethics[N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethic(เอธ'ธิค) n. หลักจริยธรรม. -adj ดู ethical
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ethical(adj) มีจรรยา,ตามหลักจริยธรรม,เกี่ยวกับศีลธรรม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
政治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top