Search result for

จดจ่อ

(28 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จดจ่อ-, *จดจ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดจ่อ[V] concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จดจ่อก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.
จดจ้อง, จด ๆ จ้อง ๆก. ตั้งท่าจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
Rys, always focuse on the enemy, are you.ริส เจ้าจดจ่ออยู่แต่กับข้าศึกเสมอ Ambush (2008)
Now that the Civil Examinations are over, now I can focus on my wedding to Miss Eun Hye.ตอนนี้ การสอบก็เสร็จสิ้นแล้ว ข้าก็คงต้องจดจ่อกับงานแต่งงานของข้ากับแม่นางอีน เฮ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I hope you watch with rapt attentionหวังว่าคุณคงดูอยู่อย่างตั้งใจจดจ่อ Bulletproof (2009)
- I think this whole focusing on work thing is getting to me.ผมคิดว่าชักจะจดจ่อ กับการทำงานมากไป Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
But you have to keep your mind in the here and now, otherwise we'll never be able to help Obi-Wan.แต่เจ้าต้องจดจ่ออยู่กับที่นี้ และตอนนี้ มิฉะนั้นแล้วเราจะไม่สามารถช่วยโอบีวันได้ Landing at Point Rain (2009)
My attention was completely focused on you.แต่จิตใจของผม จดจ่ออยู่ที่คุณล้วนๆ เลยนะ Watchmen (2009)
Maybe it will help.จดจ่อไปที่มัน บางทีมันอาจจะช่วยได้ X-Men Origins: Wolverine (2009)
I try to concentrate on one...ผมกำลัง... พยายาม จดจ่ออยู่กับ... The Blind Side (2009)
Has been focused on nothing but victory.จดจ่ออยู่กับคำว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียว Great and Unfortunate Things (2010)
We were going to name him Patrick.คือการจดจ่อกับสิ่งที่เป็นอยู่ If... (2010)
Focused.อย่างจดจ่อ The Devil You Know (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb in[PHRV] หมกมุ่น, See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
immerse[VT] หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
pore[VI] เพ่ง, See also: จดจ่อหรือมีสมาธิกับบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top