Search result for

ง่อย

(28 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่อย-, *ง่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่อย[ADJ] lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
ง่อยเปลี้ยเสียขา[V] be lame, See also: be crippled, be disabled, Syn. พิการ, ง่อย, Ant. ปกติ, Example: เธอเป็นคนโชคดีมากนะที่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา, Thai definition: มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่อยว. อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปรกติ.
ง่อยเปลี้ยเสียขาว. มีร่างกายพิการจนเดินไม่ได้อย่างปรกติ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was a disaster, but, uh... well, we were young and stupid then.มันเลวร้ายมาก แต่ตอนนั้นเรายังเด็กและโง่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Because the patient's got a high fever, a low heart rate, and a dim chance of survival if we stand here like idiots.เพราะคนป่วยมีไข้สูง แต่อัตราการเต้นหัวใจต่ำ อัตราการรอดจะเปลี่ยนไปถ้าพวกเรายังคงยืนเป็นไอ้โง่อยู่ที่นี่ Dying Changes Everything (2008)
Then I suggest you don't stand there like idiots.งั้นฉันแนะนำว่า อย่ายืนเป็นไอ้โง่อยู่ตรงนั้น Dying Changes Everything (2008)
-Are you still mad? -No. Thank you, they're lovely.-คุณยังคงเป็นเด็กโง่อยู่รึเปล่า ไม่ ขอบคุณ ,ดอกไม้น่ารักดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I got it! I trapped them there.ฉันอัดมันไปแล้ว ไม่มีเครื่องมือมันก็ง่อยกิน Jumper (2008)
Why are you so stupid, you fool?ทำไมแกถึงโง่อย่างนี้, เจ้าโง่? Episode #1.5 (2008)
Darren's toast.ดาร์เรนก็ง่อย The Love Guru (2008)
How could you guys fucking sit there and fuck when I'm in the tent?แล้วมานั่งทำอะไรกันสองต่อสองตรงนี้ ทิ้งฉันให้นอนโง่อยู่ในเต๊นท์? The Ruins (2008)
But when he uses his ability, his senses become raw nerves, and he becomes susceptible.ประสาทสัมผัสของเขาจะกลายเป็นง่อย และทำให้เขาเปราะบาง Chapter Five 'Exposed' (2009)
How could you do something so stupid?ทำไมลูกถึงทำอะไรโง่อย่างนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
- The kid with the crutches.- เด็กผู้ชายที่เป็นง่อย Bit by a Dead Bee (2009)
I have the lamest scene for drama.ฉันมีซีนที่ง่อยที่สุดในละคร Dare (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
gammyadj. เป๋,เพลง,ง่อย
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
hirple(เฮอ'เพิล) vi. ทำให้เป็นง่อย. n. ท่าทางงุ่มง่าม,ท่าทางเป็นง่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top