Search result for

ฆ่าคน

(29 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆ่าคน-, *ฆ่าคน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When my father died, I wound up killing a patient.ตอนพ่อผมตาย. \ .ผมตื่นขึ้นมา ฆ่าคนไข้ และเกลียดมนุษย์ Birthmarks (2008)
If our job is to find out what's killing patients, you'd help this kid.ถ้างานเราคือการค้นหา ว่าอะไรฆ่าคนไข้ คุณต้องช่วยเด็กคนนี้ Emancipation (2008)
Our job is to find out what's killing patients, not treat them for chronic idiocy.งานของเราคือค้นหาว่า อะไรจะฆ่าคนไข้ ไม่ใช่ใช้เวลารักษายาวนานแบบโง่ๆ Emancipation (2008)
His ego's killing my patient.อีโก้เขา จะฆ่าคนไข้ฉัน Emancipation (2008)
The guy's ready to kill for a diagnosis,เขาพร้อมจะฆ่าคนที่วินจฉัยโรคหรือ Last Resort (2008)
If we don't try something, he's gonna kill someone.ถ้าเราไม่พยายามทำอะไรสักอย่าง เขาก็จะฆ่าคนอีก Last Resort (2008)
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
You're talking fucking murder.แกก็พูดได้ซิ แกก็ฆ่าคนมาแล้ว Episode #1.5 (2008)
He will die, unless I can make a weapon that will kill the dead.เขาจะตาย, เว้นแต่ถ้า... . ข้าจะสามารถสร้างดาบที่ใช้ฆ่าคนตายไปแล้วได้ Excalibur (2008)
It is Uther that murders the innocent...ทั้งที่อูเธอร์ฆ่าคนบริสุทธิ์ To Kill the King (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่บอกว่าชะตาของข้า จะต้องฆ่าคนด้วย? To Kill the King (2008)
They say looks can kill.เขาว่าความสวยฆ่าคนได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tāi) EN: murder   FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immolate[VT] บูชายัญ (คำทางการ), See also: ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้, Syn. offer worship, sacrifice
cack[SL] ฆ่าคน, See also: ฆ่า, Syn. kack, kak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
bloodguilty(บลัดกิล'ที) adj. มีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือทำให้เกิดการนองเลือด
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
homicidal(ฮอมมิไช'เดิล) adj. ฆ่าคน, สังหารคน,เกี่ยวกับบาปกรรม., Syn. killing,murderous
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes

English-Thai: Nontri Dictionary
murder(vt) ฆ่าคน,ทำลาย,สังหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top