Search result for

ค้ำจุน

(42 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้ำจุน-, *ค้ำจุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำจุน[V] support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
ช่วยค้ำจุน, สงเคราะห์, เช่น บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who in the world gets special crutches?ใครที่ไหนในโลกที่ไม่มีสิ่งค้ำจุนEpisode #1.24 (2009)
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา Legacy of Terror (2009)
Take out the supports!ยิงเสาค้ำจุนซะ! Legacy of Terror (2009)
With little or no population remaining to sustain industry, other third world countries throughout Asia have also been encouraged...กับจำนวนที่น้อยนืดของประชากร ที่เหลือไว้เพื่อค้ำจุนบริษัท ในต่างประเทศ อย่างเช่นเอเชีย ก็... .. Daybreakers (2009)
WHAT MOST OF THE UNIVERSE IS MADE OF...เรื่องที่ทำให้เราและ แสงที่ค้ำจุนเรา Beyond the Darkness (2010)
College tuition? Braces?ค่าเล่าเรียน เงินค้ำจุนต่างๆ Flashback (2011)
It keeps one clan from becoming stronger than the others.กฎที่ค้ำจุนไม่ไห้เผ่าใดเข้มแข็งกว่าเผ่าอื่นๆ Going Dutch (2011)
Because I think Balls Deep in Shit-Kicking Dudes by Kato is a much cooler-sounding book.ฉันคิดว่า "คู่หูปราบอธรรมค้ำจุนโลก โดยเคโต้" เป็นชื่อหนังสือที่เจ๋งกว่าเยอะ The Green Hornet (2011)
He has no living family, but many friends on whom he relies for company and emotional support.เขาไม่เหลือครอบครัวที่ยังมีชีวิต แต่มีเพื่อนมาก เป็นคนที่เขาพึ่งพาเป็นเพื่อน และค้ำจุนด้านอารมณ์ Black-Winged Redbird (2013)
and that the fabric of nature that sustains us is protected.และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของพวกเขาจะถูกส่งต่อไป และว่าผ้าของธรรมชาติที่ค้ำจุน เราได้รับการคุ้มครอง The Immortals (2014)
But as you well know, sometimes one must break the rules, in order to serve the greater good.แต่คุณคงเข้าใจดี บางครั้งต้องแหกกฎเพื่อค้ำจุน คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า Doctor Strange (2016)
Lords and ladies, the Faith and the Crown are the two pillars that hold up this world.ลอร์ดและท่านหญิง ศาสนาและอาณาจักร เป็นเสาหลักคู่ที่ค้ำจุนโลก No One (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   

English-Thai: Longdo Dictionary
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buoy up[PHRV] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ
carry[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. sustain
sustain[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, Syn. assist, nourish, support, uphold
uphold[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. aid, back, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
buoy(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอยน้ำ,ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ,ทำให้ไม่จม,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ vi. ลอย
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
corbel(คอร์'เบิล) n. คานปีก,คานรับ,รอดยื่น,รอดช่วยแรง,บัว vt. ก่ออิฐหรือเป็นคานปีกหรือรอดยื่น,ค้ำจุนด้วยคานปีกหรือรอดยื่น
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid

English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
buttress(vt) ยัน,ทำให้แข็งแรง,ค้ำจุน
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
prop(vt) สนับสนุน,ค้ำจุน,อุดหนุน,อุปถัมภ์
second(vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง
stay(n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top