Search result for

ค้อม

(45 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้อม-, *ค้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อม[V] bend, See also: lower, bow, Example: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่, Thai definition: น้อมลง, ก้มลง
ค้อมตัว[V] bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้อมก. น้อมลง, ก้มหลัง, โน้มลง เช่น ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม (โลกนิติ).
ค่อม ๑ว. เตี้ยผิดธรรมดาและหลังงอ เช่น คนค่อม, เรียกหลังที่งอมาก ว่า หลังค่อม
ค่อม ๑ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา (ใช้แก่สัตว์หรือต้นไม้) เช่น ช้างค่อม กล้วยหอมค่อม.
ค่อม ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Hypomeces squamosus (Fabricius) ในวงศ์ Curculionidae ลำตัวด้านบนโค้งนูน ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้น ๆ ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง, ค่อมทอง หรือ ทับเล็ก ก็เรียก.
ค่อมทองดู ค่อม ๒.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why beat around the bush, you know?จะมัวอ้อมค้อมให้เสียเวลาอยู่ทำไม Pineapple Express (2008)
I'm concerned, to be frank,ฉันอยู่ในความกังวล พูดอย่างไม่อ้อมค้อม Doubt (2008)
I'll come straight to the point, madame president.ผมจะไม่อ้อมค้อมนะ ท่าน ปธน. Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Oh, boy. So, be honest now.เอาละ,ไม่ต้องอ้อมค้อมนะ I Lied, Too. (2009)
But we both know what's going on here, and I don't want to dance around it anymore.เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมไม่อยากอ้อมค้อมอีก New York Sucks (2009)
I don't want to dance around it anymore.ผมไม่อยากจะอ้อมค้อมแล้ว You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I say something diplomatic, you'll see through itถึงฉันจะพูดอ้อมค้อมไป นายก็คงเข้าใจ Bound (2009)
And frankly, i'm disappointed that you did not come to me.แล้วอย่างไม่อ้อมค้อมเลยนะ แม่ผิดหวังที่ลูกไม่มาบอกแม่ The Wrath of Con (2009)
Let me get this straight.ฉันจะไม่อ้อมค้อมล่ะนะ Acafellas (2009)
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง The Jiminy Conjecture (2009)
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมนะคะ ตอนนี้ เพราะฉันอยากให้คุณเข้าใจถึง ความรุนแรงของสถานการณ์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The answer's still no. Absolutely and unequivocally, no.และคำตอบก็ยังเป็น ไม่ ไม่โดยสิ้นเชิง และก็ไม่อ้อมค้อม ไม่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[n. exp.] (khǿm) EN: ?   FR: ?
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bow before[PHRV] ก้มตัว, See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ, Syn. prostrate before
bow to[PHRV] ก้มตัว, See also: ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ, Syn. prostrate before
incline[VI] โค้ง, See also: ค้อม, ก้ม, Syn. bend, stoop
stoop down[PHRV] ก้มลง, See also: ค้อมตัวลง, โค้งตัว, Syn. bend down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม,ภาวะวกเวียน
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
bow(vi,vt) งอ,ก้ม,โค้ง,ผงก,ค้อม,น้อม,คำนับ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top