Search result for

ค่าบริการ

(36 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าบริการ-, *ค่าบริการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าบริการ[N] service charge, See also: service fees, Example: ในการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ส่งไปมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Service chargeค่าบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Medical feesค่าบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Wastewater Charge ค่าบริการน้ำเสีย
ค่าบริการสำหรับการรวบรวมน้ำเสีย และ/หรือบริการบำบัดน้ำเสีย, ดู Wastewater Rate (Wastewater Rate หมายถึง ค่าบริการสำหรับการรวบรวมหรือ/และบำบัดน้ำเสีย คิดจากปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย ความเข้มข้นของน้ำเสีย ) [สิ่งแวดล้อม]
Sewage Charge ค่าบริการน้ำเสีย, น้ำทิ้ง
อัตราบริการที่คิดจากการให้บริการเก็บรวบรวม และ/หรือบริการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Fees, Dentalค่าบริการทางทันตกรรม [การแพทย์]
Fees, Medicalค่าบริการทางแพทย์ [การแพทย์]
Fees, Pharmaceuticalค่าบริการทางเภสัชกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's in charge?ใครเรียกเก็บค่าบริการ Heartbreak Library (2008)
Jimmy provides a very special service.จิมมี่คิดค่าบริการแพงมาก Better Call Saul (2009)
Afford the service you provide.มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบริการของคุณได้ Pleasure Is My Business (2009)
You wanna add that to your bill?จะคิดค่าบริการรวมในใบแ้จ้งหนี้ด้วยมั้ยล่ะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Overcompensating little fucker who stole my wife.ค่าบริการเยอะเกินไปหน่อย\\ ไอ้คนที่ขโมยเมียผมไป Pilot (2009)
Nocharge.ไม่คิดค่าบริการ Albification (2009)
Now all that's left to do is settle my fee.งั้นตอนนี้ก็เหลือแค่จ่ายค่าบริการ Dooku Captured (2009)
Fee?ค่าบริการDooku Captured (2009)
No, no. No charge. I can't charge for a kiss.ไม่ ไม่ ไม่คิดตัง เราไม่คิดค่าบริการ จูบ หรอกนะ Cook (2009)
We should charge Fischer a lot more than Saito for this job.เราควรจะคิดค่าบริการฟิสเชอร์มากขึ้นกว่าที่ไซโตะสำหรับงานนี้ Inception (2010)
You do know I charge hourly, right?นายรู้เรื่องค่าบริการต่อชั่วโมง ใช่ไหม NS (2010)
I pay 19 bucks a month for this fucking service.ฉันจ่ายค่าบริการเดือนละ 19 เหรียญ Horrible Bosses (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าบริการ[n. exp.] (khā børikān) EN: service charge ; service fee   FR: service [m]
ค่าบริการใช้ท่า[n. exp.] (khā børikān chai thā) EN: landing charges   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corkage[N] ค่าบริการในการเสิร์ฟไวน์
cover charge[N] ค่าบริการที่คิดเพิ่มจากค่าอาหาร (ในไนต์คลับหรือร้านอาหาร)
premium[N] ค่าบริการเพิ่มเติม
yardage[N] ค่าบริการในการเก็บสัตว์ในคอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,

English-Thai: Nontri Dictionary
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top