Search result for

ค่านิยม

(25 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่านิยม-, *ค่านิยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านิยม[N] popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
ค่านิยมทางสังคม[N] social value, Example: ชื่อเสียง ความก้าวหน้า เกียรติ อำนาจ ความมั่งคั่ง ความดีอื่นๆ และสิ่งที่เป็นค่านิยมทางสังคมทั้งหลายเหล่านี้มีรากฐานมาจากจิตวิทยาทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่านิยมน. สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social valuesค่านิยมสังคม [TU Subject Heading]
Valuesค่านิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This game we playing, we don't got the street cred to survive it.เกมนี้ที่เรากำลังเล่น ใช้ค่านิยมตามท้องถนนเพื่อความอยู่รอด Mandala (2009)
I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.ฉันจะเขียนถึงค่านิยมวิถีชีวิต และข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับครัวเรือน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Values...ค่านิยม... Fix (2009)
The children rely on you to create the culture. And you, with your obsession with winningเด็กๆหวังพึ่งคุณให้สร้างค่านิยมที่ดี แต่คุณหมกมุ่นกับชัยชนะ Vitamin D (2009)
I know that's not a modern notion.นี่มันไม่ใช่ค่านิยมสมัยใหม่หรอก. The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Yeah! Traditional values!สู้โว้ย ค่านิยมตามประเพณี! Excellence in Broadcasting (2010)
It's easy to get swept away by someone who's different but you could end up with someone who doesn't share your interests.มันง่ายที่จะปลื้ม คนที่น่าตื่นเต้นและแตกต่าง แต่ลุกอาจลงเอยกับ คนที่สนใจและมีค่านิยมต่างไป Valentines Day II (2011)
As such, they reflect a certain societal standard of perfection that may actually represent the type of women that are unattainable to this unsub.พวกเขาสะท้อนถึงค่านิยมทางสังคม ในเรื่องความสมบูรณ์แบบ นั่นอาจแสดงถึง ลักษณะของผู้หญิง ที่อันซับคนนี้ไม่ชอบใจ Divining Rod (2012)
They lower education, they limit culture, censor information.พวกเขาก็ให้มีการศึกษาที่ต่ำ พวกเขาจำกัดค่านิยมและความเชื่อ ตรวจสอบข้อมูล Enemy (2013)
They lower education, limit culture, they censor any means of self-expression.พวกเขาก็ให้การศึกษาในระดับต่ำ จำกัดค่านิยมและความเชื่อ พวกเขาตรวจสอบ ทุกๆช่องทางของการแสดงออกส่วนบุคคล Enemy (2013)
And because voters worship family values, and without you at my side, my ambitions will fail.เพราะว่าประชาชนมีค่านิยม\พวกรักครอบครัว และถ้าขาดคุณไปละก็ \ผมจะแพ้การเลือกตั้งแน่ Sacrifice (2013)
Family is one of our core values here in Mystic Falls.ครอบครัวเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา ที่นี่ในเมืองมิสติกฟอลล์ I Know What You Did Last Summer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านิยม[n.] (khāniyom) EN: value ; popularity   FR: valeur [f]
ค่านิยมด้านจริยธรรม[n. exp.] (khāniyom dān jariyatham) EN: moral values   
ค่านิยมทางสังคม[n. exp.] (khāniyom thāng sangkhom) EN: social value   
ค่านิยมร่วม[n. exp.] (khāniyom ruam) EN: shared values   
ค่านิยมสร้างสรรค์[n. exp.] (khāniyom sāngsan) EN: core value   

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culture[N] ค่านิยมและความเชื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
価値観[かちかん, kachikan] (n ) ค่านิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top