Search result for

คุณสมบัติ

(71 entries)
(0.15 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณสมบัติ-, *คุณสมบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณสมบัติ[N] property, See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic, Syn. คุณลักษณะ, Example: คุณสมบัติที่ดีประการหนึ่งของนักแสดงก็คือการตรงต่อเวลา, Thai definition: ลักษณะประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง
คุณสมบัติพิเศษ[N] special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณสมบัติ(คุนนะสมบัด, คุนสมบัด) น. คุณงามความดี, คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ลักษณะประจำของสิ่งนั้น ๆ เช่น สมุนไพรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค.
เนื้อ ๑คุณสมบัติของเนื้อทองคำและเงินเป็นต้น เช่น ทองเนื้อเก้า เงินเนื้อบริสุทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting qualificationคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-eligibilityคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งซ้ำ, คุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งซ้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary qualityคุณสมบัติทุติยภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, secondaryคุณสมบัติทุติยภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality, primaryคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acoustic propertiesคุณสมบัติของเสียง [TU Subject Heading]
Electric propertiesคุณสมบัติทางไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Magnetic propertiesคุณสมบัติทางแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
Mechanical propertiesคุณสมบัติเชิงกล [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]
Thermal propertiesคุณสมบัติอุณหภาพ [TU Subject Heading]
Pluripotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด
แต่เซลล์ต้นตอชนิดพลูริโพเทนท์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) ได้ ซึ่งเนื้อเยื่อนี้ได้แก่ ถุงน้ำคร่ำ (Amnion) เยื่อหุ้มตัวอ่อน (Chorion) และองค์ประกอบของรก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vocational qualificationsคุณสมบัติทางอาชีพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
With Blair's qualifications,คุณสมบัติของแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
You actually believe you're qualified?คุณคิดว่าคุณีคุณสมบัติหรือ? Odyssey (2008)
They'll all be better than Jung Myung Hwan, no matter which one of them.พวกคนนั้นล้วนแต่มีคุณสมบัติเหนือกว่า จุงมยองฮวาน Beethoven Virus (2008)
What qualifies you, really, to talk to us?คุณมีคุณสมบัติอะไร มาตั้งคำถามพวกเรา? Passengers (2008)
I look for three qualifications.คุณสมบัติ 3 ประการที่ผมกำลังมองหา Bangkok Dangerous (2008)
A handsome young fellow, an eligible young bachelor alone on a Friday night.ชายหนุ่มหล่อ คุณสมบัติเพรียบพร้อม หนุ่มปริญญารูปงาม\ ต้องอยู่คนเดียวในค่ำคืนวันศุกร์ Frost/Nixon (2008)
The smart-asses at college, the high-ups, the well-born, the people whose respect we really wanted, really craved.คุณสมบัติเพรียบพร้อมในมหาวิทยาลัย ความสูงส่ง ชาติตระกูลดี ูผู้คนก็จะให้ความเคารพ นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เราปรารถนา Frost/Nixon (2008)
Plants have the chemistry to do this. They release co-transporters into the air.พืชมีคุณสมบัติทางเคมีที่จะทำได้ พวกมันปล่อยตัวขนย้ายไปในอากาศ The Happening (2008)
It was a rare quality, this "Summer effect."นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ที่เรียกว่า "Summer effect" 500 Days of Summer (2009)
There's plenty of men and women in prison who can never cut it to Slayers shouldn't they be given the same chance, roll the dice for a ticket out?มีนักโทษอีกมากมาย Nที่คุณสมบัติไม่ถึงที่จะร่วมเกมได้ พวกเค้าก็ควรได้รับการเสี่ยงโชคแบบนี้ Nเพื่อโอกาสที่จะพ้นโทษได้ไม่ใช่เหรอ? Gamer (2009)
The day I am afraid to do that is the day I am no longer fit to lead.ถ้าวันไหน ที่ผมมัวแต่หวาดกลัว.. วันนั้น.. ผมคงไม่มีคุณสมบัติที่จะนำใครได้ Invictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณสมบัติ[n.] (khunnasombat) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
คุณสมบัติพิเศษ[n. exp.] (khunnasombat phisēt) EN: special properties ; special option   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: ลักษณะเฉพาะ
allotropy[N] คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
asterism[N] คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
attribute[N] คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. quality, property, characteristic
beauty[N] คุณสมบัติที่ดีที่สุด
cachet[N] คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
cardinal virtue[N] คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
charisma[N] คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน, See also: พรสวรรค์, Syn. personal appeal
chemistry[N] คุณสมบัติทางเคมี
conductivity[N] คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
minimum system requirement (n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Eigenschaft(n) |die, pl. Eigenschaften| คุณสมบัติ
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: S. notwendig, nötig,
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top