Search result for

คุณภาพ

(87 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณภาพ-, *คุณภาพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณภาพ[N] quality, See also: value, worth, Syn. คุณลักษณะ, คุณค่า, Example: บริษัทรถยนต์ต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้น, Thai definition: ลักษณะความดี, ลักษณะประจำบุคคลหรือสิ่งของ
คุณภาพดี[ADJ] high-quality, Example: คนขายโฆษณาว่าสินค้าของเขาเป็นสินค้าคุณภาพดีที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่น, Thai definition: ที่มีลักษณะใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ
คุณภาพชีวิต[N] quality of life, Example: รัฐพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการจัดทำบัตรประกันสังคม, Thai definition: ลักษณะของการดำรงชีวิต, การใช้ชีวิต
คุณภาพประชากร[N] population quality, Example: การเปลี่ยนระบบการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี จะส่งผลให้คุณภาพประชากรในอนาคตดีขึ้น
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[N] quality of environment, Example: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินเครื่องเต็มที่ในการวางแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณภาพ(คุนนะ-) น. ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualityคุณภาพ, ลักษณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quality of wet vapourคุณภาพของไอชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter qualityคุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
letter qualityคุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grade of coalคุณภาพถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
population qualityคุณภาพประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
roadabilityคุณภาพรถบนถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merchandable qualityคุณภาพเหมาะแก่การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power qualityคุณภาพกำลังไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Water qualityคุณภาพน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Effluent qualityคุณภาพน้ำทิ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental qualityคุณภาพสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air qualityคุณภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental qualityคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษย์ชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก Frost/Nixon (2008)
I'm just saying as a layperson... I think the quality of the intelligence dictates how high up he is.ฉันคิดว่าคุณภาพของสายลับน่ะ อยู่ที่ว่าตำแหน่งสูงแค่ไหน Burn After Reading (2008)
Shit you cook is shit.ยาที่นายปรุงคุณภาพมันเหี้ยเกรดต่ำมาก Pilot (2008)
We will produce a chemically pure and stable product that performs as advertised.เราจะผลิตเป็นผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูง... และประสิธภาพนั่นเท่ากับการโฆษณา ไม่มีสิ่งเจือปน Pilot (2008)
Quality lushness! Oh, I wishคุณภาพสุดยอด อยาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So if we're not getting results, guess what- they're gone.- ครับ ดังนั้นเราจึงต้องรักษา คุณภาพเพื่อสมาชิก The Girlfriend Experience (2009)
I get you're more of an outsider, more of an independent fly-by-the-seat-of-your-pants kind of guy.แต่คุณไม่มีคุณภาพเอาซะเลย คุณไม่ได้ทำให้ผมรู้สึก คุณทำตัวเหมือนเป็นคนนอก ทำตัวเป็นอิสระ The Girlfriend Experience (2009)
You're all about comfort and efficiency.คุณนึกถึงแต่สบายกับคุณภาพ The Ugly Truth (2009)
Hammacher Schlemmer makes a proper one of those. -lt's hypoallergenic.เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ผลิตออกมาใช้งานอย่างมีคุณภาพ Phoenix (2009)
AND THE BUREAU IS ALWAYS OOKING FOR GOOD PEOPLE.รัฐมองหาคนมีคุณภาพเสมอ Zoe's Reprise (2009)
it's since been digitized, but it is seriously degraded.ถูกแปลงเป็นดิจิตอลแล้ว แต่ก็ยังคุณภาพต่ำ The Big Wheel (2009)
meaning this kind of degradation only happens over at least a decade and thousands of repeated viewings.แปลว่าการเสื่อมคุณภาพแบบนี้ \ เกิดขึ้นโดยการเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกสักพันครั้งเป็นอย่างน้อย The Big Wheel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth   FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
คุณภาพการศึกษา[n. exp.] (khunnaphāp kānseuksā) EN: education quality   FR: qualité de l'enseignement [f]
คุณภาพของการให้บริการ[n. exp.] (khunnaphāp khøng kān hai børikān) EN: quality of service   FR: qualité de service [f]
คุณภาพชีวิต[n. exp.] (khunnaphāp chīwit) EN: quality of life   FR: qualité de vie [f]
คุณภาพดี[n. exp.] (khunnaphāp dī) EN: good quality ; high-quality   FR: bonne qualité [f]
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp dī thīsut) FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
คุณภาพต่ำ[adj.] (khunnaphāp tam) EN: low-grade ; low-quality   FR: de faible qualité
คุณภาพน้ำ[n. exp.] (khunnaphāp nām) EN: water quality   FR: qualité de l'eau [f]
คุณภาพประชากร[n. exp.] (khunnaphāp prachākøn) EN: population quality   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khunnaphāp singwaētløm) EN: quality of environment   FR: qualité de l'environnement [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base[ADJ] คุณภาพไม่ดี, See also: เสื่อม, Syn. ill-conditioned
cheap[ADJ] คุณภาพต่ำ, Syn. inferior, poorly made, shoddy
color[N] คุณภาพที่เด่นชัด, Syn. value, complexion, interest
color[N] คุณภาพเสียง
colour[N] คุณภาพที่เด่นชัด, Syn. value, complexion, interest
colour[N] คุณภาพเสียง
dandy[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณภาพดี, Syn. excellent
de luxe[ADJ] หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม), See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
deluxe[ADJ] หรูหรา, See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
fineness[N] คุณภาพ (ทอง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
cheesy(ชี'ซี) adj. เกี่ยวกับเนย,คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน,ชี้นต่ำ,หยาบ
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณสมบัติ,เกี่ยวกับคุณลักษณะ,เกี่ยวกับคุณภาพ
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
second(adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น
SECOND-second-class(adj) อันดับสอง,ชั้นที่สอง,ประเภทที่สอง,คุณภาพรอง
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
premiumคุณภาพดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
品質[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
質量[しつりょう, shitsuryou] คุณภาพและปริมาณ

German-Thai: Longdo Dictionary
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top