Search result for

คุณธรรม

(36 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณธรรม-, *คุณธรรม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คุณธรรมาธิปไตย (n ) meritocracy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณธรรม[N] virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai definition: สภาพคุณงามความดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณธรรม(คุนนะ-) น. สภาพคุณงามความดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน Rising Malevolence (2008)
What is civility?คุณธรรมของขุนนางคืออะไร Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
You must be a righteous man.เจ้าต้องเป็นคนมีคุณธรรม Iljimae (2008)
Which is why I might live longer if I choose not to cross blades with you, noble mouse.เพราะเหตุผลนั่น! ทำให้มีชีวิตอยู่นานกว่า เลือกที่จะประลองกับเจ้า, หนูที่มีคุณธรรมThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If you don't wish to die, stop acting all righteous in front of me.ถ้าแกไม่อยากตาย, หยุด! ทำเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมสูง ต่อหน้าฉัน Episode #1.5 (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh, speaking of retching, I think I may have to.ว่าคุณเชื่อในตัวเราและบริษัท และคุณธรรมของคุณก็น่าทึ่ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
And it is written that the first seal shall be broken when a righteous man sheds blood in hell.มันถูกกล่าวเอาไว้ว่า\ผนึกแรกจะถูกทำลาย เมื่อมนุษย์ผู้มีคุณธรรม \ทำให้ผู้อื่นหลั่งเลือดในนรก On the Head of a Pin (2009)
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร Bargaining (2009)
I KNOW, AND NORMALLY I WOULD NEVER DO SOMETHING LIKE THIS, BUT LILY IS NOT LIKE OTHER PARENTS.แต่ลิลลี่ ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นๆ ที่ตัดสินใจได้ดี มีคุณธรรม แล้วก็สัญชาตญาณคนเป็นแม่ Valley Girls (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness   FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
jacklegadj. ไม่ชำนาญ,ไม่มีคุณธรรม
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
unmoral(อันมอ'เริล) adj. ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม., See also: unmorality n.
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ,ขาดคุณธรรม,ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
unmoral(adj) ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม,ไร้ศีลธรรม
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top