Search result for

คืนดี

(32 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คืนดี-, *คืนดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนดีก. โกรธกันแล้วกลับดีกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...then they kiss and make up.และพวกเขาก็จูบกันและคืนดีกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I want to go back to him. But I don't know how to make up and go back.พอคิดถึงเรื่องนั้น ฉันก็อยากจะกลับไป แต่ฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปหาท่านแล้วคืนดีกับท่านยังไงดี Scandal Makers (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)
So please just take me back, please.ได้โปรดคืนดีกับผมเถอะนะ Pineapple Express (2008)
I realize now that if you would take me back... then you are very naive and immature.ผมเพิ่งตระหนักว่าถ้าคุณคืนดีกับผม งั้นคุณก็อ่อนต่อโลกและยังไม่รู้จักโต Pineapple Express (2008)
Jack wants to come back.แจ็คขอคืนดีด้วย Nights in Rodanthe (2008)
We might be getting back together.เราอาจกลับมาคืนดีกัน Nights in Rodanthe (2008)
Now you're going back to him, aren't you?ตอนนี้ คุณกำลังเลือกจะกลับไปคืนดีใช่มั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
You mean Dad wanted to come back and you wouldn't let him.แม่หมายถึงพ่อขอคืนดีแต่ไม่ไม่ยอม Nights in Rodanthe (2008)
Now all of a sudden, he started following Sam around like a little puppy.แล้วอยู่ๆวันดีคืนดี เขาก็เริ่มตามแซมต้อยๆๆเหมือนลูกหมา The Twilight Saga: New Moon (2009)
When your father came home after the war, he wanted to try and save the marriage, but she'd have none of it.พอพ่อแกกลับมา หลังสงคราม เขาก็พยายามจะกลับมาคืนดี แต่เธอไม่ต้องการ Nowhere Boy (2009)
So--So we were pretending that we're back together.ดังนนั้น เราแกล้งทำเป็นว่าคืนดีกันนะ Seder Anything (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
heal(vi) หาย,คืนดี
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top