Search result for

คีม

(75 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คีม-, *คีม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
คีมปากฉลาม[N] serration, Syn. ปากช้าง, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากช้าง[N] serration, Syn. คีมปากฉลาม, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คีมน. เครื่องมือชนิดหนึ่งมี ๒ ขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punchคีมควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone forcepsคีมจับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, boneคีมจับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture forcepsคีมจับเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, sutureคีมจับเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, tissueคีมจับเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue forcepsคีมจับเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axis-traction forcepsคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, axis-tractionคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biopsy Forcepsคีมตัดชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Cast Spreader Breakerคีมง้างเฝือก [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Forceps, Blades ofคีมทำคลอด [การแพทย์]
Forceps, Graspingคีมจับ [การแพทย์]
Forceps, Longคีมคีบยาว [การแพทย์]
Forceps, Lowคีมต่ำ [การแพทย์]
Forceps, Sponge Holdingคีมจับผ้าก๊อส [การแพทย์]
Kelly Forcepsคีมเคลลีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- She's bleeding like hell. Clamp.เธอเลือดออกยังกับนรก คีมหนีบเส้นเลือด.. Dying Changes Everything (2008)
Pliers.แล้วก็คีม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา Peekaboo (2009)
Get bolt cutters.เอาคีมตัดโซ่มา A Shade of Gray (2009)
Also rib cutters, toothed forceps, and a bone saw for the autopsy.แล้วขอมีดตัดซี่โครง คีมถอนฟัน และเลื่อยตัดกระดูก สำหรับชัณสูตรศพด้วย A New Day in the Old Town (2009)
Please give me the pliers.ขอคีมให้ที Episode #1.8 (2009)
Releasing the bulldog clamps. Here we go.กำลังปล่อย คีมบูลด็อก เอาละนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You want nuts?หรือนายจะเอาคีมหนีบ RED (2010)
Nuts.เอาคีมหนีบ RED (2010)
I always get an erection... when a beautiful woman uses a pair of pliers near my balls.ผมมักจะโด่เป็นประจำ เมื่อมีพยาบาลสาวสวย เอาคีมคืบใกล้ๆน้องชายผม MacGruber (2010)
Piper, those pliers.ไปเปอร์ คีมหน่อย MacGruber (2010)
Someone get me a sponge stick, please.ใครช่วยส่งคีมหนีบให้ทีซิ Blink (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers   
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers   FR: pince coupante [f]
คีมตัดลวด[n. exp.] (khīm tat lūat) FR: pince coupante [f]
คีมปากจิ้งจก[n. exp.] (khīm pāk jingjok) EN: pliers   
คีมปากฉลาม [n. exp.] (khīm pāk chalām) EN: serration   
คีมปากช้าง[n. exp.] (khīm pāk chāng) EN: serration   
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   

English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] เหล็กคีบ, See also: คีม
forceps[N] คีมที่ใช้ในการผ่าตัดของแพทย์
jaw[N] ก้ามหนีบ (ใช้สำหรับจับวัตถุให้แน่น), See also: คีม
nippers[N] คีมสำหรับตัด
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pliers[N] คีม, See also: คีมปากนกแก้ว, Syn. forceps, tweezer
tongs[N] คีม, Syn. pinchers, pliers, forceps
tweezers[N] แหนบ, See also: คีมหนีบ
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
nippers(n) คีม,ปากคีบ
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู
plier(n) คีม,ปากคีบ
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zange(n) |die, pl. Zangen| คีม
Pinzette(n) |die, pl. Pinzetten| คีมที่ใช้หนีบ, แหนบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top