Search result for

คำเตือน

(33 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเตือน-, *คำเตือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเตือน[N] warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caveat (L.)คำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
watchwordคำเตือนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveat actor (L.)คำเตือนให้ผู้กระทำพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveat venditor (L.)คำเตือนให้ผู้ขายพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveat emptor (L.)คำเตือนให้ผู้ซื้อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveat subscriptor (L.)คำเตือนให้ผู้ลงลายมือชื่อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A warning.คำเตือน The Heart of the Truest Believer (2013)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
you hit the ground without warning.คุณกระแทกพื้นโดยไม่มีคำเตือน Passengers (2008)
This is a warning.นี่เป็นคำเตือนEpisode #1.7 (2008)
A warning:คำเตือน City of Ember (2008)
What?คำเตือนงั้นรึ? Goemon (2009)
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Do we see them as an example to follow, or as a warning of what to avoid?หรือเรามองว่าพวกเค้าเป็นตัวอย่างที่ต้องกระทำตาม หรือคำเตือนของสิ่งที่ต้องหลบเลี่ยง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
But last night's encounter came with a warning:แต่เมื่อคืนนี้พวกนั้นมากับคำเตือน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's highly contagious and the police warns people to stay at least 20 meters away from this man.มันแพร่ติดต่อสู่คนอื่นได้ง่ายมาก ตำรวจได้ออกคำเตือนมาแล้ว ให้อยู่ห่างจากชายคนนี้ อย่างน้อย 20 เมตร District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเตือน[n.] (khamteūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat   FR: avertissement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caveat[N] คำเตือนเพื่อให้พิจารณาก่อนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ไม่ผิดพลาด, Syn. warning, alert, caution
charlie's dea[SL] คำเตือนว่ากระโปรงซับในแลบออกมา
warning[N] คำเตือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
overwriteบันทึกทับหมายถึง การบันทึกแฟ้มข้อมูลลงเก็บในหน่วยบันทึก โดยใช้ชื่อซ้ำกับชื่อแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือบันทึกข้อมูลทับลงไปในที่อยู่ (address) เดิม การทำดังกล่าวจะมีผลให้ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเดิมหายไป (มีความหมายเหมือน replace) ส่วนมาก คอมพิวเตอร์มักจะมีคำเตือนย้ำให้ก่อนเสมอ โดยเฉพาะเมื่อใช้คำสั่ง "save as" เพื่อสั่งเก็บข้อมูลลงในหน่วยบันทึก
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"

English-Thai: Nontri Dictionary
premonition(n) คำเตือนล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,ลาง,นิมิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
Vorsicht!(phrase) ระวัง! (เป็นคำเตือนหรือคำอุทานให้ระวัง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top