Search result for

คำสอน

(40 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำสอน-, *คำสอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสอน[N] teaching, See also: doctrine, instruction, Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม, Example: ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรหมจักรคำสอนของพระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teachingsคำสอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
I can see you now, spreading your message of self-love... on Oprah.ผมมองเห็นภาพท่านได้เลย กำลัง\\\ เผยแพร่คำสอนเรื่องการรักตนเอง - ในรายการของโอปราห์\\\ The Love Guru (2008)
Short speech.คำสอนสั้นๆ Pilot (2008)
Your place will be directly below the prophets.นายจะได้ขึ้นไปอยู่กับพระคำสอนเลย The Breath (2009)
Our family believes in the gospel of the Lord Jesus.ครอบครัวของผมเชื่อ ในคำสอนของพระเยซู 2012 (2009)
Wrap it around whatever piece of legal doctrine that helps you rationalize it.ล้อมไว้ให้รอบไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนของหลักคำสอนทางกฏหมาย Law Abiding Citizen (2009)
Who left no instructions and a world to run.ใครที่ทิ้งคำสอนไว้ให้โลกดำเนินต่อไป Free to Be You and Me (2009)
It's a Sufi parable.มันคือคำสอนของ นักธรรมนิกายซูฟี Black Swan (2009)
- Following your teachings.- เดินตามคำสอนของเจ้าอยู่ Holocron Heist (2009)
Listen carefully to my instruction,จงตั้งใจฟังคำสอนของข้า Shadow Games (2010)
Yeah.ใช่ เรากำลังคุยกันเรื่องหลักคำสอน Evil Is Going On (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสอน[n.] (khamsøn) EN: teaching ; doctrine   FR: enseignement [m] ; doctrine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabala[N] คำสอนที่เป็นความลับ, Syn. cabbala
cabbala[N] คำสอนที่เป็นความลับ, Syn. cabala
eschatology[N] คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์, See also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์
gnome[N] คำสอน, See also: คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ, Syn. aphorism, maxim
gospel[N] คำสอนของพระเยซู, Syn. New Testament
moral[N] เรื่องสอนใจ, See also: คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
confucianism(คันฟิว'ชะนิสซึม) n. ลัทธิคำสอนของขงจื้อ -Confucianist n.,adj.
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
preach(พรีช) vt.,vi. เทศน์,แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยึดยาด), See also: preaching n. คำสอน

English-Thai: Nontri Dictionary
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
sermon(n) คำสอน,เทศน์,โอวาท
tenet(n) หลักการ,คำสอน,ความเชื่อ,ข้อคิดเห็น,ทฤษฎี

German-Thai: Longdo Dictionary
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top