Search result for

คำปรึกษา

(26 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำปรึกษา-, *คำปรึกษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า To Kill the King (2008)
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)
You'll be her confident.เป็นคนให้คำปรึกษาเธอ Made of Honor (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Mostly I meet with various business and government people... and consult.ส่วนมากพ่อก็พบปะกับผู้คน คนของรัฐบาลบ้าง นักธุรกิจบ้าง แล้วก็ให้คำปรึกษา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'm part of the Big Sister program. We mentor.เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมพี่สาวบำบัด เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาหน่ะค่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
They consult for the energy industry.พวกเขาให้คำปรึกษาด้านการพลังงาน I Knew You Were a Pig (2009)
UNR did its own study and determined Aracite to be safe, which is, you know, no big surprise, but a high-level consultant from an independent research firm reported otherwise, and now his wife is dead.UNR ศึกษาและระบุว่าอาราไซท์ ปลอดภัยด้วยตัวเอง ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไร แต่ได้รับคำปรึกษาจาก A Pretty Girl in a Leotard (2009)
# Na-na na-na na-na. #ผู้ให้คำปรึกษา yoshimune Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Yeah, he helped me with research on my book.ใช่ เขาให้คำปรึกษาตอนฉันเขียนหนังสือ 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top