Search result for

คำนึง

(52 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนึง-, *คำนึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
คำนึงถึง[V] consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำนึงก. คิดทบทวน, นึกตรอง, คะนึง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Regardless of what happens, I'll stay alive.ไม่ต้องคำนึงว่า เกิดอะไรขึ้น, ผมจะเอาชีวิตให้รอด Episode #1.5 (2008)
I said one thing to him.ผมพูดกับเขาคำนึง New York, I Love You (2008)
But our priority here in Washington is to insure the safety of you and your family.แต่สิ่งแรกที่พวกเราในวอชิงตันคำนึงถึง คือให้แน่ใจ ในความปลอดภัยของคุณ และครอบครัว 24: Redemption (2008)
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่ Frost/Nixon (2008)
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!" Doubt (2008)
It's the same word as the other word.มันก็เหมือนคำคำนึง เหมือนๆ กับคำอื่นๆ นั่นแหละ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I was worried about my little girl on the outside.คำนึงถึงลูกสาวคนเล็ก ที่อยู่ข้างนอก Prison Break: The Final Break (2009)
How can you suggest that we kill a man, and you can't even open the gun?นายต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง เราจะฆ่าคน แล้วนายลั่นไกปืนยังไม่เป็นเสียด้วยซ้ำ Seven Thirty-Seven (2009)
I didn't think about it. I just did it.ผมไม่ได้คำนึงถึงอะไร ผมแค่ทำมัน Bit by a Dead Bee (2009)
There's also orange juice and grapefruit juice which, personally, as you know, I've never been a fan of.ซึ่งทำด้วยตัวเองทั้งหมด เท่าที่คุณรู้ ผมก็ไม่เคยดื่มาก่อน เเต่คำนึงถึงสารเอนไซม์จากพืช จำพวกโปรตีนแอลบูมินอยด์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Down (2009)
That got your attention, right?นั่นแหล่ะข้อควรคำนึง ถูกไหม Peekaboo (2009)
He's gonna sing like Céline Dion regardless of what you do to me.โดยที่ไม่คำนึงถึงว่านายทำยังไงกับฉันบ้าง Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account   FR: tenir compte de ; prendre en considération
คำนึง[v.] (khamneung) EN: think of ; meditate ; contemplate   FR: réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung theung) EN: consider ; take into consideration ; think over   FR: considérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculate for[PHRV] คาดไว้สำหรับ, See also: คำนึงถึง, Syn. bargain for, reckon for
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
pound for pound[IDM] เปรียบเทียบกันด้วยตัวเงิน, See also: คำนึงถึงเงิน, คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
respect[VT] เอาใจใส่, See also: คำนึงถึง, Syn. regard, think of
ruminate[VI] ครุ่นคิด, See also: คำนึง, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, Syn. ponder, reflect, think
ruminate[VT] ครุ่นคิด, See also: คำนึง, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, Syn. ponder, reflect, think
scruple[VI] รู้สึกกระดากใจ, See also: คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
self-abandoned[ADJ] คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่, See also: ซึ่งไม่ควบคุมตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
irrespective(adj) ไม่จำกัด,ไม่คำนึงถึง
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
regard(vt) เห็นว่า,มองดู,คำนึงถึง,เกี่ยวกับ,พิจารณา,ฟัง,นับถือ
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง,โดยไม่คำนึงถึง,โดยไม่ฟังใคร
respect(vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง
unreflecting(adj) ไม่ทันคิด,ไม่คำนึงถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: S. deutlich, schonungslos,
zartfühlend(adj) คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมาก, See also: S. rücksichtsvoll, taktvoll,
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top