Search result for

คำนิยาม

(22 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนิยาม-, *คำนิยาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยาม[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Thirteen) It doesn't have to define you.มันไม่ได้ให้คำนิยามคุณ Emancipation (2008)
Our lawyers want us to agree on a definition of the word.ทนายความต้องการให้เราเห็นพ้องกันในคำนิยาม Frost/Nixon (2008)
Do you know what the definition of insanity is?คุณรู้ไหมว่าคำนิยามของความวิกลจริตคืออะไร? Revolutionary Road (2008)
My definition of habitable includes a sandy beach,คำนิยามของที่ๆอาศัยอยู่ได้ของผม ประกอบด้วย ทราย ชายหาด, Darkness (2009)
Assurgeons,as scientists, We'retaughtto learnfrom and rely on books, ondefinitions, on definitives.ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เราถูกสอนให้เรียนรู้ และว่าตามหนังสือ ตามคำนิยาม ตามข้อสรุป Good Mourning (2009)
-My device does not fit that description.- อาวุธไอออนแมน อุปกรณ์ของผมไม่ตรงตามคำนิยามนั้นนะ Iron Man 2 (2010)
That's actually the most apt description Ican make of it. It's a weapon.นั้นเป็นคำนิยามที่เหมาะสมที่สุด ผมน่าจะสร้างมันนะ Iron Man 2 (2010)
Only if you name your sentiment for me, Anne.ได้ แต่เธอต้องให้คำนิยามฉันก่อนแอนน์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's gossip, which, by definition, is a form of entertainment, not information.มันเป็นข่าวซุบซิบ อันนี้เป็นคำนิยามของรูปแบบ ของความบันเทิง ไม่ใช่ข้อมูล The Death of the Queen Bee (2010)
But we're going back to the psychological definition.แต่เราจะกลับไปใช้คำนิยามด้านจิตใจ The Internet Is Forever (2010)
The definition of analog and digital have changed a lot.คำนิยามของคำว่าคล้ายๆกัน ในโลกดิจิติลมันเปลี่ยนไปเล็กน้อย Episode #1.11 (2010)
See, Victoria was pregnant when she signed the prenup, which by any court's definition would qualify as duress.เห็นมั้ย วิคตอเรียตั้งครรภ์ ตอนที่เธอเซ็นข้อตกลงก่อนแต่งงาน ซึ่งจากคำนิยามของศาล จะเข้าข่ายการข่มขู่ Duress (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition   FR: définition [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definition[N] คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定義[ていぎ, teigi] (n) คำนิยาม,คำจำกัดความ

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top