Search result for

คำนาม

(57 entries)
(0.8485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนาม-, *คำนาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำนามการแสดงความเสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนาม[N] noun, Example: ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของคำกริยากับคำนาม, Thai definition: คำนามคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nounคำนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Noun, adjective or verb?- คำนาม ขยาย หรือ กริยาจ้ะ? Easy A (2010)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
It can be used as either a noun or a verb.สามารถใช้ได้ ทั้งที่เป็น คำนามหรือคำกริยา Revelation Zero: Part 1 (2010)
And you didn't gesture enough. You were kind of mumbly on your nouns but on verbs, you were even shakier.และไม่ค่อยออกท่าทาง แถมยังอู้อี้คำนาม Royal Wedding (2011)
individual entities, two proper nouns separated by a conjunction.คำนามสองคำแยกกันด้วยคำเชื่อม Empire of the Son (2011)
- It's a noun.มันเป็นคำนาม Creed (2015)
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์ Contact (1997)
You know nothing. Hell is only a word.-คุณไม่รู้ นรกเป็นแค่คำนาม Event Horizon (1997)
- No, actually it's a noun.- เปล่า คำนาม The Pursuit of Happyness (2006)
A noun for something being remembered.คำนามสำหรับสิ่งที่ถูกจดจำ Almost Love (2006)
A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb.คำนามคือคำขนานนาม คำสรรพนามใช้แทนคำนาม คำคุณศัพท์นั้นใช้ขยายคำนาม คำกิริยาแสดงอาการของคำนาม คำวิเศษณ์นั้นช่วยขยายคำกิริยา Like Stars on Earth (2007)
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนาม[n.] (khamnām) EN: noun   FR: nom [m] ; substantif [m]
คำนามทั่วไป[n. exp.] (khamnām thūapai) EN: common noun   FR: nom commun [m]
คำนามเฉพาะ[n. exp.] (khamnām chaphǿ) EN: proper noun   FR: nom propre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barracudas[N] คำนามพหูพจน์ของ barracuda
bases[N] คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis
beaux[N] คำนามพหูพจน์ของ beau
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus, Syn. breed, order, rank, caste
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus
gerund[N] คำนามที่มาจากคำกริยาเติม ing
loaves[N] คำนามพหูพจน์ของ loaf1
madwomen[N] คำนามพหูพจน์ของ madwoman, See also: ผู้หญิงบ้า, ผู้หญิงวิกลจริต
maestri[N] คำนามพหูพจน์ของ maestro
maestros[N] คำนามพหูพจน์ของ maestro

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
denominativeadj. เกี่ยวศัพท์ที่มาจากคำนาม
gerund(เจอ'เรินดฺ) n. อาการนาม,คำนามที่ลงท้ายด้วยing., See also: gerundial adj.
impersonal(อิมเพอ' ซะเนิล) adj. ไม่ใช่ส่วนตัว, ไม่มีลักษณะของมนุษย์, ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม. -n. คำกริยาหรือคำนามที่ไม่ใช่บุรุษสรรพนาม.
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
noun(เนานฺ) n.,adj. คำนาม., See also: nounal adj.
substantive(ซับสแทน'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คำนาม,สรรพนาม,ถ้อยคำที่ใช้แทนคำนาม,อิสระ,มีการอยู่อย่างอิสระ,สำคัญ,แท้จริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,มากมาย,ยิ่งใหญ่, (สีย้อม) ย้อมสีได้โดยไม่ต้องมีตัวเสริม., See also: substantival adj. substantiveness n.
supine(ซูไพนฺ') adj. นอนหงาย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ,หงายฝ่ามือออก. n. (ภาษาลาติน) คำนามที่มาจากกริยา,คำinfinitiveของกริยาที่นำหน้าด้วย"to", See also: supineness n., Syn. spineless,abject

English-Thai: Nontri Dictionary
gerund(n) คำกริยาที่ใช้เป็นคำนาม
noun(n) คำนาม
substantive(n) คำนาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n ) คำนาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
名詞[めいし, meishi] คำนาม

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
er(Pron.) เขา หรือ สรรพนามสำหรับคำนามเพศชายในรูปประธาน, See also: sie, es
esมัน เป็นสรรพนามสำหรับคำนามเพศกลางทั้งรูปประธาน(Nominativ) และกรรมตรง (Akkusativ)
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in

French-Thai: Longdo Dictionary
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top