Search result for

คำนวณ

(58 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนวณ-, *คำนวณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนวณ[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำนวณก. กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข.
คิดคำนวณ เช่น คิดเลขในใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computeคำนวณ [ดู calculate] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculateคำนวณ [ดู compute] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
คำนวณกะประมาณ คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
คำที่มักเขียนผิด คือ คำณวน [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The navi-computer has had to calculate a complex course around a large nebula near the medical station.ระบบนำร่องของเรากำลังคำนวณ เส้นทางจำนวนมากรอบๆ เนบิลล่าที่ใกล้กับสถานีแพทย์นั่น Shadow of Malevolence (2008)
[The loot taken from the Baker Street Bank] [was thought to be in excess of 4 million pounds,] [more than that of the Great Train Robbery]ของที่ขโมยไปจากธนาคารถนนเบเกอร์ คิดคำนวณมูลค่าได้มากกว่า 4 ล้านปอนด์ นอกจากนั้น จากบทเรียนการปล้นครั้งใหญ่นี้ The Bank Job (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)
It was at this time a crisis response team was activated and everything you see around you was set in motion.จึงถูกคำนวณใหม่ และในเวลานี้ ทีมกู้วิกฤต ได้เริ่มปฏิบัติการ The Day the Earth Stood Still (2008)
- Could they have made a mistake?พวกเขาคำนวณพลาดหรอ The Day the Earth Stood Still (2008)
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I mean, mathematically.ผมหมายถึง การคำนวณ Seven Thirty-Seven (2009)
People count on us for coverage, and we have to analyze each person for the probability of success.เมื่อมีคนมาให้เราคุ้มครองสุขภาพ เราต้องวิเคราะห์ในแต่ละบุคคล และคำนวณถึงโอกาสสำเร็จ Saw VI (2009)
By my calculations, you've been cutting us light for six years.จากการการคำนวณตัวเลขของฉัน เธอตัดพวกเราออกไป มาเป็นเวลาหกปีแล้ว Fix (2009)
Carruth's account at Hold-Secure.Carruth คำนวณระบบป้องกันไว้แล้ว The Mother Lode (2009)
Calculate the triangle's area, the length of the B side and the type of triangle.ลองคำนวณหาพื้นที่ของมัน ความยาวของด้านบี และมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหน? Dogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count   FR: calculer ; compter
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan phit) EN: miscalculate   FR: mal calculer
คำนวณราคา[v. exp.] (khamnūan rākhā) EN: calculate the price   FR: calculer le prix
คำนวณใหม่[v. exp.] (khamnūan mai) EN: recalculate   FR: recalculer

English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
budget for[PHRV] คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
calculate[VT] คำนวณ
calculate[VI] คำนวณ, Syn. compute, reckon
cast[VT] คำนวณ, Syn. calculate, compute
compute[VI] คำนวณ
compute[VT] คำนวณ, Syn. calculate, measure, reckon
cost[VT] คำนวณเงินที่ต้องการ
cast up[PHRV] คำนวณ, See also: รวมเป็น, รวมตัวเลข, Syn. wash up
count out[PHRV] คำนวณ, See also: นับรวม, Syn. count in, reckon in
cut fine[PHRV] คำนวณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)

English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ
compute(n) คำนวณ,นับ,ประมาณการ
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
count(vt) นับ,คำนวณ,คิดว่า,หวังว่า,เข้าใจว่า
cypher(vt) คิดเลข,คำนวณ,เขียนรหัส

German-Thai: Longdo Dictionary
rechnenคำนวณ
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer
umrechnen(vt) |rechnete um, hat umgerechnet, in etw.(A)| คำนวณเปลี่ยนหน่วย เช่น Euro in Baht umrechnen คำนวณเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top