Search result for

คาดการณ์

(50 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดการณ์-, *คาดการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาดการณ์ก. นึกคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
Another bold strategy by Skywalker, I presume.ข้าคาดการณ์ว่าแผนบ้าบิ่นนี่ต้องเป็นของสกายวอล์คเกอร์ Destroy Malevolence (2008)
I have had a vision.ข้าเพียงแต่คาดการณ์ Kung Fu Panda (2008)
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน Home (2009)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
Expect it to grow faster than other sectors in the next few years.คาดการณ์ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโต.. เพิ่มขึ้นใน2-3ปีหน้า.. Invictus (2009)
I did not ... did not know what it was.หมอเคยมีคนไข้เป็นเหยื่อจากการถูกทำร้าย อย่างอาการสาหัสมาก มักจะมีจิตหลอนตามมา ฉันคาดการณ์ผิดไป มากกว่าความเป็นจริง Drag Me to Hell (2009)
We assume he has an accomlice helping him on the outside.เราคาดการณ์ว่าจะต้องมีใครซักคนช่วยเขาอยู่ข้างนอกนี่ Law Abiding Citizen (2009)
It's looking a little more positive.ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้เล็กน้อย Mandala (2009)
They anticipate their needs for the next quarter.พวกเขาคาดการณ์ สำหรับไตรมาสถัดไป Mandala (2009)
Always a relief to say that and actually mean it.เห็นได้อย่างชัดเจน ผมคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตไม่ได้ ABQ (2009)
Mr. Salamanca's presence was not something I'd anticipated.นายซาลามังก้าไม่สนใจว่าใครอยู่เบื้องหน้า ตามที่ผมคาดการณ์ไว้ Bit by a Dead Bee (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in for[PHRV] คาดเดาได้, See also: คาดการณ์ได้ว่า
calculate[VT] คาดการณ์ว่า, See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่), Syn. estimate, judge, gauge
calculate on[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate upon[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
deduce[VT] ได้ข้อสรุป, See also: คาดการณ์, คะเนจาก
divine[VT] คาดการณ์, See also: ทำนาย, พยากรณ์, Syn. predict, prophesy, conjecture
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
foretell[VT] ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
prefigure[VT] คาดว่า, See also: คาดการณ์ไว้ว่า, ทำนายว่า
reckon without[PHRV] คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
miscast(มิสคาสทฺ') vt. วินิจฉัยผิด,คาดการณ์ไม่ดี
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall

English-Thai: Nontri Dictionary
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, See also: S. plannen,
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top